[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998

Skatteregnskapsstatistikk, januar-juni 1998:

Høy skattevekst i fylkene


Skatteinngangen fra januar til juni har vært på 141,6 milliarder kroner. Det er en vekst på 3,8 milliarder i forhold til samme periode i fjor.
I perioden fra januar til juni har skatteinngangen eksklusiv oljeskattene vært på 128,9 milliarder kroner. Det er en økning på over 10 milliarder. Skatteveksten har vært gjennomgående høy i hele landet. Akershus har hatt den sterkeste veksten på hele 11,5 prosent, mens Nord-Trøndelag har hatt den laveste veksten på 4,4 prosent.

Kommuneforvaltningen
Kommuneforvaltningen har hittil i år mottatt skatteinntekter på 41,1 milliarder kroner. Det er en kronevekst på 976 millioner kroner. Skatteveks-ten fordeler seg med om lag 600 millioner kroner til primærkommunene og 380 millioner kroner til fylkeskommunene.

Det er store forskjeller i skatteinngangen til primærkommunene. I fire fylker har kommunene samlet sett hatt en reduksjon i ordinær skatt til primærkommunene. Det er i fylkene Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Finnmark. I Akershus har derimot kommunene hatt en samlet vekst på hele 4,6 prosent. Akershus er også det eneste fylket hvor samtlige kommuner har hatt økning i skatteinngangen i forhold til samme periode i fjor.

Forskudds- og etterskuddsskatteordningene
Forskuddsskatteordningen som står for 82,3 prosent av de totale skatteinntektene, utgjør hittil i år 116,6 milliarder kroner. Dette er en kronevekst på 9,3 milliarder. Det er fellesskatten til staten og arbeidsgiveravgiften som har den største nominelle økningen på henholdsvis 4,0 og 2,6 milliarder kroner.

Etterskuddsskatteordningen eksklusiv oljeskattene står for 8,7 prosent av de totale skatteinntektene. Etterskuddsskatten viser en økning på 7 prosent i forhold til 1997.
Tabeller

Om statistikken
Kommunene opptrer som felles skatteinnkrever på vegne av alle skattekreditorene, dvs. kommuner, fylkeskommuner, stat og folketrygden. Innbetalt skatt blir, etter fradrag for en marginavsetning, fordelt på ulike skattekreditorer ved bruk av beregnede fordelingstall. Trygde- og pensjonspremier til folketrygden er også en del av fellesinnkrevingen, unntatt såkalt sentralt beregnet arbeidsgiveravgift for statsansatte. Det er særskilte ordninger for innkreving av oljeskatter. Statistikken omfatter ikke merverdiavgift og særskatter og -avgifter.

Korreksjoner som følge av endrede nøkler for fordeling mellom skattekreditorene, er bare delvis innarbeidet i den løpende månedsstatistikken. Særlig gjelder dette korreksjoner som foretas på skattefogdnivå.

[Figur 5]

Figur 5: Skatteinngang januar-juni 1997 og 1998, etter skatteordning. Millioner kroner


Ny statistikk
Skatteregnskapsstatistikk, januar-juni 1998.
Statistikken utgis månedlig i Ukens statistikk. Oppgaver over skatteinngangen i de enkelte kommuner publiseres på den elektroniske utgaven av Ukens statistikk på web-tjenesten samt i Norges offisielle statistikk (NOS) Regionalstatistikk. Mer informasjon og e-post: tove.brynildsen@ssb.no, tlf. 21 09 47 72, eller rune.bye@ssb.no, tlf. 21 09 45 14.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998 [an error occurred while processing this directive]