[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, januar/februar 1998:

Høyere omsetning i industrien


Bedriftene innenfor industrien omsatte for 67,2 milliarder kroner i januar og februar 1998. Dette er en økning på 8,5 prosent fra samme periode i fjor. Tradisjonelt eksportrettede næringer, men spesielt bransjer innenfor verkstedindustrien, har hatt sterk vekst.
Samlet omsetning for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning var 105,8 milliarder kroner i januar og februar 1998. Dette er om lag uendret sammenlignet med samme periode i fjor. Relativt sterk vekst innenfor industrinæringene ble oppveid av lavere omsetning innenfor olje- og gassutvinning og i kraftforsyningssektoren.

Sterk vekst i verkstedindustrien
Industriens omsetning økte kraftig fra januar og februar 1997 til januar og februar 1998. Sterkest vekst hadde bransjer innenfor verkstedindustrien. Transportmiddelbransjen og maskinbransjen hadde begge en oppgang på over 20 prosent. Bransjer innenfor elektroteknisk og optisk industri og oljeplattformindustrien hadde i samme periode en vekst på henholdsvis 14,1 og 14,9 prosent. Vekstratene i enkelte av verkstedbransjene kan av føringstekniske forhold variere sterkt fra en termin til neste. Oppgangen er denne gang likevel kraftig, og er trolig sterkt påvirket av den høye investeringsaktiviteten i norsk næringsliv.

Oppgang for eksportrettet industri
Også tradisjonelt eksportrettede bransjer har hatt sterk vekst i omsetningen i 1998. Metallindustrien omsatte i årets to første måneder for 6,4 milliarder kroner. Dette er en økning på 21,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I samme periode omsatte ikke-jernholdige metaller (hovedsakelig aluminium) for 4,3 milliarder, en økning på vel 24 prosent. Metallbransjene har generelt hatt sterk vekst i de siste totre terminene og synes i liten grad berørt av det sterke fallet i prisene på aluminium på de internasjonale metallmarkedene gjennom siste del av 1997 og inn i 1998.

Treforedling omsatte for 3,4 milliarder kroner i januar og februar i år, en økning på 9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Kjemiske råvarer hadde en oppgang på 8,4 prosent.

Svak utvikling for energiproduserende bransjer
Innenfor olje- og gassutvinning ble det i årets to første måneder omsatt for 27 milliarder kroner, en nedgang på 9,3 prosent sammenlignet med samme periode foregående år. Denne utviklingen har i stor grad sammenheng med den kraftige nedgangen i råoljeprisene mot slutten av 1997 som fortsatte inn i 1998. Oljeraffineriene omsatte i samme periode for 2,4 milliarder kroner. Det er en nedgang på nær 20 prosent.

Kraftforsyningssektoren omsatte i januar og februar i år for 11,7 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 19,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
Tabeller

Om statistikken
I statistikken anvendes manntallet over merverdiavgiftspliktige. På grunn av etterslep i innrapporteringen vil resultater for de siste terminene være foreløpige. Se også Ukens statistikk nr. 8/96 for mer informasjon om statistikken. Det publiseres også tall for blant annet detaljhandelen og bygg og anlegg på grunnlag av samme kilde.

Ny statistikk
Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, januar/februar 1998.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: anita.hallenstvedt@ssb.no, tlf. 21 09 47 45.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998 [an error occurred while processing this directive]