[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 24, 1998

Lastebilundersøkelsen, 1. kvartal 1998. Internasjonale transporter:

Mindre gods, men lengre turer


Norskregistrerte lastebiler fraktet 1 million tonn gods utenlands i 1. kvartal i år. Dette er 4,5 prosent mindre enn i 1. kvartal i fjor. Transportarbeidet økte likevel fordi det ble utført flere lange og færre korte utenlandsturer i denne perioden. Omfanget av tredjelands- og kabotasjetransportene gikk svakt ned.
Statistikken viser at det har blitt transportert mindre gods til og fra Sverige og Tyskland med norsk registrerte lastebiler. 56,6 prosent av godset, eller 551 000 tonn, ble fraktet til eller fra Sverige, mot 63,7 prosent i 1. kvartal i 1997. Tyskland var det nest viktigste mottaker-/avsenderlandet, men andelen gikk ned fra 12,9 prosent i 1. kvartal i fjor til 9,2 prosent i 1. kvartal i år.

EU et dominerende transportmarked
Transportarbeidet utgjorde i alt 859 millioner tonnkilometer i 1. kvartal 1998. Dette er 5,7 prosent mer enn i 1. kvartal 1997. 32,2 prosent av transportarbeidet ble utført på turer til og fra Sverige, en nedgang på 5 prosentpoeng sammelignet med 1. kvartal i fjor. EU er det dominerende transportmarkedet. Bare 5,5 prosent av transportarbeidet ble utført på turer til og fra land utenom EU.

Tredjelands- og kabotasjetransportene utgjorde 3 prosent av transportmengden og 2,7 prosent av transportarbeidet i 1. kvartal i år. I samme kvartalet i fjor var andelene henholdsvis 3,6 og 2,4 prosent.

Av de 974 000 tonn gods som ble fraktet til og fra Norge på norske biler i 1. kvartal i år, var 48,1 prosent (469 000 tonn) stykkgods og bearbeidede varer med videre. 26,6 prosent av godset som ble fraktet fra Norge bestod av næringsmidler og fôr, det vil si blant annet fisk og fiskevarer. Men denne varegruppen utgjorde bare 5,8 prosent av godset som ble transportert til Norge.

Økt kjørelengde
Den totale kjørelengden med og uten last var på 51,3 millioner kilometer i 1. kvartal i 1998, mot 41,4 millioner kilometer i 1. kvartal 1997. I kjørelengden inngår kjøring i Norge på turer til og fra utlandet.

Tabeller

 • Tabell 1. Internasjonale transporter. Transportmengde, transportarbeid og kjøretøykilometer. Kvartal
 • Tabell 2. Internasjonale transporter. Transportmengde. Kvartal. 1 000 tonn
 • Tabell 3. Internasjonale transporter. Transportarbeid. Kvartal. Millioner tonnkilometer
 • Tabell 4. Internasjonale transporter fra Norge. Transportmengde og transportarbeid. Kvartal
 • Tabell 5. Internasjonale transporter til Norge. Transportmengde og transportarbeid. Kvartal
 • Tabell 6. Internasjonale transporter fra Norge. Transportmengde og transportarbeid, etter varegruppe. Kvartal
 • Tabell 7. Internasjonale transporter til Norge. Transportmengde og transportarbeid, etter varegruppe. Kvartal

  Om statistikken
  Undersøkelsen bygger på kjørerapporter fra et utvalg av norskregistrerte godsbiler i leietransport med nyttelast 3,5 tonn og over, som driver internasjonal transport. Utvalget trekkes kvartalsvis fra Vegdirektoratets register over bedrifter med fellesskapstillatelse for kjøring på utlandet. På grunnlag av utvalget beregnes totaltall for norske godsbilers kjøring i internasjonal godstransport. De beregnede tallene er beheftet med en viss statistisk usikkerhet, og resultatene må derfor tolkes med varsomhet.

  Statistikken omfatter ikke biler i egentransport. Heller ikke lastebiler, varebiler og kombinerte biler med nyttelast under 3,5 tonn. Dette antas imidlertid å ha relativt liten betydning for vurderingen av det totale transportomfanget. Slik undersøkelsen er lagt opp er det dessuten vanskelig å fange opp kjøringen til norskregistrerte biler som er stasjonert i utlandet for et lenger tidsrom. Dette kan særlig ha betydning for vurderingen av omfanget av kabotasjetransporten. Kjøring som skjer direkte fra Norge til et land utenom EU fanges heller ikke opp.

  Internasjonal transport: Omfatter kjøring til/fra Norge, det vil si hvor av- eller pålessing skjer i Norge, transittrafikk samt tredjelands- og kabotasjekjøring. Kabotasje: Transport innen et annet land enn der bilen er registrert. Tredjelandskjøring: Transport mellom to utland. Transportmengde: Bruttovekten av det gods som blir transportert, medregnet emballasje. Transportarbeid (tonnkilometer): Transportmengden for én tur multiplisert med kjørt distanse. Nyttelast: Den maksimalt tillatte godsmengden bilen er registrert for.

  [Figur 6]

  Figur 6: Transportarbeid med norske godsbiler i utenlandstransport. 1996-1998. Kvartal


  Ny statistikk

  Lastebilundersøkelsen, 1. kvartal 1998. Internasjonale transporter.
  Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Hovedtall vil i tillegg bli publisert i Norges offisielle statistikk (NOS) Samferdselsstatistikk. Mer informasjon og e-post: asbjorn.willy.wethal@ssb.no, tlf. 62 88 54 15, eller elin.hellerud@ssb.no, tlf. 62 88 54 65.

  Tabellregister

  Tabeller

  * Tabell 9-1:

  Ukens statistikk nr. 24, 1998 [an error occurred while processing this directive]