[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 24, 1998

Finansinstitusjoner, 1. kvartal 1998:

Sterk vekst i forvaltningskapitalen


Forvaltningskapitalen har økt med 211 milliarder kroner i løpet av det siste året. Halvparten av økningen skjedde i løpet av 1. kvartal 1998. Bankene stod for 59 prosent av denne økningen.
Total forvaltningskapital i finans-institusjoner utgjorde ved utgangen av 1. kvartal i år i underkant av 1112 milliarder kroner. Sammenlignet med samme periode i fjor har forvaltningskapitalen økt med 211 milliarder kroner. Litt under halvparten av dette beløpet, 104 milliarder kroner, var en økning som skjedde i løpet av 1. kvartal i år.

Kvartalsstatistikken gir tall for følgende grupper av finansinstitusjoner: Norges Bank, banker, statlige låneinstitutter, finansieringsforetak og livs- og skadeforsikring. 59 prosent av økningen i forvaltningskapitalen kom fra bankene. Finansieringsforetakene stod for 19 prosent av økningen, forsikringsselskapene stod for 13 prosent, mens Norges Bank bidrog med en økning på 10 prosent. Statlige låneinstitutter hadde en reduksjon på 1 prosent i forhold til samlet forvaltningskapital.

Økt utlån fra bankene
1. kvartal i år økte bankenes forvaltningskapital med 62 milliarder kroner hovedsakelig som følge av økte utlån. Økningen i utlånene utgjorde 84 prosent av økningen i forvaltningskapitalen. Bankenes utlånsportefølje utgjorde totalt 80 prosent av forvaltningskapitalen ved utgangen av 1. kvartal 1998. Innskuddene har ikke hatt samme veksttakt som utlånene, noe som medfører stadig lavere innskuddsfinansiering av utlån. Ved utgangen av 1. kvartal utgjorde bankinnskudd 86 prosent av utlånene, mot 98 prosent samme kvartal i fjor. Bankene finansierer i stadig større grad utlånsvirksomheten med utstedelse av sertifikat- og obligasjonslån.

Nedgang i forsikringsselskapenes utlån
Forsikringsselskapenes forvaltningskapital økte med 14 milliarder kroner 1. kvartal, mens økningen i forhold til samme kvartal i fjor utgjorde 31 milliarder. Selskapene har hatt en sterk nedgang i utlånene det siste året. Utlånene er redusert med 16 milliarder kroner eller 31 prosent, i forhold til 1. kvartal 1997. Det har vært en generell nedgang hos alle selskapene samt at en forretningsbank overtok utlånsporteføljen (tilsvarende 9 milliarder kroner) til et av livsforsikringsselskapene. Verdipapirplasseringen har i forhold til 1. kvartal i fjor økt med 45 milliarder kroner, eller 19 prosent, hvorav 9 milliarder det siste kvartalet. Ved utgangen av 1. kvartal i år utgjorde selskapenes portefølje av verdipapirer 74 prosent av forvaltningskapitalen. For tilsvarende kvartal i 1997 utgjorde verdipapirporteføljen 67 prosent av forvaltningskapitalen. Aksjer, andeler og grunnfondsbevis utgjorde 22 prosent av forvaltningskapitalen 1. kvartal 1998, mot 15,5 prosent ved utgangen av 1. kvartal 1997.

Økningen i forvaltningskapitalen til finansieringsforetakene var på litt under 20 milliarder kroner det siste kvartalet. Økningen i forvaltningskapitalen i forhold til 1. kvartal 1997 utgjorde noe over 20 milliarder. Denne økningen siste kvartal skyldtes delvis at det var en reduksjon på 10 milliarder kroner i løpet av 4. kvartal 1997. Utlånene økte med 1 milliard kroner i løpet av det siste kvartalet. Ved utgangen av 1. kvartal 1998 utgjorde utlånsporteføljen 77 prosent av forvaltningskapitalen, mot 74 prosent tilsvarende periode året før.

Norges Banks forvaltningskapital økte med 10 milliarder kroner i løpet av 1. kvartal 1998. Økningen i forhold til 1. kvartal 1997 utgjorde 65 milliarder, hvor overføringene fra staten til Statens petroliumsfond var på 62 milliarder kroner.

Forvaltningskapitalen til statlige låneinstitutter ble redusert med litt over 1 milliard kroner i løpet av 1. kvartal 1998. Samtidig økte utlånene med noe over 1 milliard kroner.

Tabeller

 • Tabell 01. Forvaltningskapital og utlån fra finansinstitusjonene. Milliarder kroner
 • Tabell 1. Finansinstitusjoner. Balanse, etter finansobjekt. 31.03.1997. Millioner kroner
 • Tabell 2. Finansinstitusjoner. Balanse, etter finansobjekt. 31.03.1998 Millioner kroner

  Om statistikken
  Statistisk sentralbyrå har fra og med 1. kvartal 1996 gått over til å presentere kvartalstall for finansinstitusjonene. Endringen i publiseringsform og hyppighet har bakgrunn i at Norges Bank fra 1. kvartal 1996 tok over arbeidet med innhenting av detaljerte regnskapstall for private og offentlige banker, kredittforetak og finansieringsselskaper. I den offisielle kvartalsstatistikken er grupperingen av finansinstitusjonene basert på EUs standard for næringsgruppering NACE. Statlige låneinstitutter grupperes i NACE sammen med finansieringsforetak. I kvartalsstatistikken er det imidlertid gitt separate tall for de statlige låneinstituttene med bakgrunn i deres sterke posisjon på lånemarkedet.

  Ny statistikk

  Finansinstitusjoner, 1. kvartal 1998.
  Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og i Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall. Mer informasjon og e-post: ole.marius.tidemann@ssb.no, tlf. 21 09 44 68, eller hilde.berge.aasen@ssb.no, tlf. 21 09 44 79.

  Tabellregister

  Ukens statistikk nr. 24, 1998 [an error occurred while processing this directive]