[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 20, 1998

Åpnede konkurser, 1. kvartal 1998:

Sterk økning i konkurser i Oslo


Antall åpnede konkurser økte med 23 prosent 1. kvartal i år i forhold til 1. kvartal i fjor. Den største økningen hadde Oslo, hvor det har vært mer enn en fordobling av antall konkurser. De utgjorde 78 prosent av den samlede økningen.
Det ble åpnet 995 konkurser i 1. kvartal 1998, som er en økning på 23 prosent sammenlignet med 1. kvartal 1997. Noe av økningen i antall åpnede konkurser kan skyldes påskeuken som i år falt i april.

Fylkestallene viser store forskjeller i antall åpnede konkurser mellom 1. kvartal 1997 og 1. kvartal 1998. Av i alt 19 fylker hadde 11 fylker en økning. Størst økning var det i Oslo og Telemark hvor det var mer enn en fordobling. I Oslo økte antall konkurser fra 117 til 259 og i Telemark fra 19 til 42. Deretter kommer Sogn og Fjordane med en økning på 86 prosent, fra 7 til 13. Aust- og Vest-Agder kan imidlertid vise til en reduksjon på til sammen 42 prosent, fra 33 til 19. Tilsvarende prosentvise reduksjon kan også Finnmark vise til hvor konkursene ble redusert fra 21 til 12.

Av totalt 995 åpnede konkurser var 643 foretakskonkurser, mens 352 var personlige konkurser (innbefattet personlig næringsdrivende og lønnstakere). Fordelingen mellom foretakskonkurser og personlige konkurser var uendret sammenlignet med 1. kvartal 1997.

I de fleste næringer var det en økning i antall foretakskonkurser. Størst prosentvis økning hadde næringen eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, som hadde 46 prosent flere konkurser enn i 1. kvartal i fjor. Deretter fulgte næringen varehandel med en økning på 26 prosent, hotell- og restaurantdrift med en økning på 20 prosent og bygge- og anleggsvirksomhet med en økning på 14 prosent. I 1. kvartal 1998 økte personlige konkurser med 24 prosent i forhold til 1. kvartal 1997.

Det er i hovedsak små bedrifter med lav omsetning og få sysselsatte som går konkurs. 92 prosent av alle konkursene fant sted i foretak med mindre enn 4 ansatte, 7 prosent hadde mellom 5 og 24 ansatte og bare 1 prosent hadde mer enn 25 ansatte. Videre hadde 79 prosent en årlig omsetning på under 1 million kroner, 16 prosent hadde mellom 1 og 5 millioner, og 5 prosent hadde
6 millioner eller mer.

Tabeller

 • Tabell 1. Åpnede konkurser, etter kvartal og fylke. 1996 - 1. kvartal 1998
 • Tabell 2. Åpnede konkurser, etter måned. 1990 - 1. kvartal 1998(1)
 • Tabell 3. Åpnede konkurser. Antall konkurser, sysselsatte og omsetningsverdi(1), etter næring (SN94). 1. kvartal 1997 og 1998
 • Tabell 4. Åpnede konkurser, etter sysselsettingsgrupper, omsetningsgrupper(1) og næring (SN94). 1. kvartal 1998
 • Tabell 5. Personlige konkurser(1), etter næring (SN94). 1. kvartal 1997 - 1. kvartal 1998. Prosent
 • Tabell 6. Åpnede konkurser, etter etableringsår og fylke. 1. kvartal 1997 og 1998
 • Tabell 7. Åpnede konkurser, etter eierform og fylke. 1. kvartal 1997 og 1998
 • Tabell 8. Åpnede konkurser i aksjeselskaper, etter aksjekapital og fylke. 1. kvartal 1997 og 1998. 1 000 kroner

  Om statistikken
  Fra og med 1. januar 1994 ble Statistisk sentralbyrås (SSB) konkursstatistikk basert på Konkursregisteret i Brønnøysund. Tidligere ble opplysningene hentet fra Løsøreregisteret. Tallene fra de to registrene er ikke direkte sammenlignbare.

  Opplysninger om selskapstype, alder og aksjekapital er hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Sysselsettingstallene bygger på opplysninger i SSBs Bedrifts- og foretaksregister.

  Fra og med 1. januar 1995 gav materialet fra Brønnøysund muligheter til å identifisere personlige konkurser. Disse var tidligere delvis inkludert i gruppen "uoppgitt" næring og delvis var de næringsfordelte. Personlige konkurser omfatter åpnede konkurser for personlig næringsdrivende og lønnstakere. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikke er regist-rert i Foretaksregisteret i Brønnøysund, eller dersom den ikke er et enkeltmannsforetak, grupperes den inn under de personlige konkursene. Fra og med 1. januar 1995 oppgis næringsfordeling på to siffer for personlige konkurser fra Brønnøysund. Opplysningene bygger på skifterettens tildeling av næring, og det er knyttet en del usikkerhet til denne. De er derfor presentert i egen tabell. Endringene fører til at de næringsfordelte konkurser fra og med 1. januar 1995 ikke direkte kan sammenlignes med tidligere perioder.

  [Figur 7]

  Figur 7: Åpnede konkurser, etter fylke. 1. kvartal 1997 og 1998


  Ny statistikk

  Åpnede konkurser, 1. kvartal 1998.
  Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: svein.lotsberg@ssb.no, tlf. 21 09 45 26, eller dan.gallefoss@ssb.no, tlf. 21 09 45 20.

  Tabellregister

  Ukens statistikk nr. 20, 1998 [an error occurred while processing this directive]