[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15-16, 1998

Konsumprisindeksen, per 15. mars 1998:

Økte husleier og lavere teletakster


Konsumprisindeksen steg med 0,5 prosent fra februar til mars i år. Prisoppgang på klær og sko samt økte husleier var de viktigste faktorene bak økningen. En markert nedgang i teletakstene virket i motsatt retning.
Fra mars 1997 til mars 1998 (tolvmånedersveksten) steg konsumprisindeksen med 2,3 prosent. I januar og februar var tolvmånedersveksten 2,0 prosent.

Oppgangen i tolvmånedersveksten fra januar/februar til mars skyldes i hovedsak to forhold. Etter det kraftige vintersalget av klær i januar har prisene den siste måneden beveget seg nesten tilbake til nivået før salget. Dette bidrog isolert sett til en økning i tolvmånedersveksten med 0,2 prosent fra februar til mars i år.

Det andre forholdet som har ført til oppgang i tolvmånedersveksten den siste måneden kan knyttes til utviklingen i elektrisitetsprisene. I fjor sank prisene på elektrisitet med gjennomsnittlig 2,3 prosent fra februar til mars, ens prisene hittil i år har vært mer stabile. Dette bidrog til en økning i tolvmånedersveksten på 0,1 prosent fra februar til mars i år.

Salget er over
Prisene på klær og sko steg med henholdsvis 4,9 og 4,8 prosent fra februar til mars. Prisoppgangen på klær var sterkest på klestyper som var omfattet av salget i januar og februar, og medførte at prisene nesten er tilbake på nivået før vintersalget.

Husleiene økte med 0,7 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Økningen var størst for husholdninger som leier bolig, og oppgangen synes å være sterkest i byene. For husholdninger bosatt i borettslag var veksten i husleiene meget svak. For alle husholdninger sett under ett har husleiene steget med 2,7 prosent det siste året.

Teletakstene totalt sett viste en markert nedgang fra februar til mars i år. Det var kraftig reduserte satser på utenlandssamtaler og samtaler til mobiltelefon som lå bak nedgangen, mens abonnementsprisen steg.

Harmonisert konsumprisindeks
Den norske harmoniserte konsumprisindeksen, som utarbeides for internasjonale sammenligninger av prisutviklingen, var 104,4 (1996=100) i mars 1998. Det er en økning på 1,8 prosent fra samme måned i fjor, mens tolvmånedersraten var 1,5 prosent i februar. I Norden er det Sverige som for tiden har den høyeste prisstigningen målt ved tolvmånedersveksten i harmonisert konsumprisindeks.

Om statistikken
Konsumprisindeksens prismateriale er faktiske utsalgspriser per den 15. i måneden. For perioden fra august 1997 til juli 1998 bygger vektgrunnlaget på forbruksundersøkelsene for 1994, 1995 og 1996.

Grunnlaget for beregning av konsumprisindeksen er et utvalg på rundt 800 spesifiserte forbruksvarer og tjenesteytelser - representantvarer. Oppgaver til beregning av indeksen innhentes fra et utvalg på om lag 2 200 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på omlag 50 000 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt på rundt 95 hver måned.

Ny statistikk

Konsumprisindeksen, per 15. mars 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Frode Bendiksen, tlf. 21 09 44 27, e-post: frode.bendiksen@ssb.no, Randi Johannessen, tlf. 22 86 47 30, e-post: randi.johannessen@ssb.no, eller Lasse Sandberg, tlf. 21 09 47 16, e-post: lasse.sandberg@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 15-16, 1998