[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15-16, 1998

Lønnsstatistikk. Timeforteneste i industri og privat byggje- og anleggsverksemd, 4. kvartal 1997:

Auka timeforteneste


I privat byggjeverksemd var den gjennomsnittlege timefortenesta for mannlege arbeidarar 126,13 kroner og i anleggsverksemd 159,32 kroner. Dette var ein auke på 4,9 og 8,9 prosent frå 4. kvartal 1996. Ser vi på året under eitt var auken frå 1996 til 1997 5,9 prosent i byggjeverksemd og 8,3 prosent i anleggsverksemd.
I industrien var den gjennomsnittlege timefortenesta 120,37 kroner i 4. kvartal 1997. Dette svarer til ein auke frå 4. kvartal 1996 på 3,1 prosent. Ser vi året under eitt, auka timefortenesta med 3,9 prosent frå 1996 til 1997.

Timefortenesta for menn i industri var i 4. kvartal 1997 123,16 kroner og for kvinner 107,68 kroner. Dette gjev ein auke frå 4. kvartal 1996 på 3,2 og 3,0 prosent. Endringa frå året 1996 til 1997 var 4,0 prosent for menn og 3,8 prosent for kvinner.

Tabeller

 • Tabell 01. Gjennomsnittleg timeforteneste for arbeidarar i industri og byggje- og anleggsverksemder, som er medlemmer i Næringslivets Hovedorganisasjon. 1. kvartal 1996-4. kvartal 1997. Kroner

  Om statistikken
  Statistikken byggjer på oppgåver frå verksemder som er medlemmer i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Gjennomsnittsfortenesta omfattar tidlønn, akkord og overtid. Offshore-arbeidarar er med i statistikken.

  Ny statistikk

  Lønnsstatistikk. Timeforteneste i indust-ri og privat byggje- og anleggsverksemd, 4. kvartal 1997.
  Statistikken kjem ut kvart kvartal i Ukens statistikk. Meir informasjon: Aud Tønder, tlf. 62 88 51 81, e-post: aud.anna.tonder@ssb.no, eller Håkon Grini, tlf. 62 88 54 44, e-post: knut.hakon.grini@ssb.no.

  Tabellregister

  Ukens statistikk nr. 15-16, 1998