[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15-16, 1998

Jordbruksavlinger, 1997:

Små engavlinger i Nord-Norge


Sen vår, overvintringsskader og tørke gav små avlinger av eng til slått og grønnfôrvekster i Nord-Norge. Potetavlingene var imidlertid gode i hele landet. Ellers viser de andre vekstene forholdsvis små avvik fra gjennomsnittsavlingene for årene 1990-1996.
Samlet avling fra eng til slått er utregnet til vel 2,6 millioner tonn, regnet som tørt høy. Dette er noe mer enn i 1996. Som gjennomsnitt for all eng til slått, er avlingen utregnet til 545 kilo tørt høy per dekar i 1997, mot 532 kilo året før.

Østlandet har en klar økning i dekaravlingene fra 1996, mens Vestlandet har en svak reduksjon. I Finnmark og Troms er avlingene per dekar redusert med rundt 20 prosent i forhold til 1996. Dette skyldes i stor grad den tørre sommeren. Totalavlingene i disse fylkene er imidlertid ikke redusert med mer enn om lag 5 prosent, noe som skyldes økte engarealer til slått.

Ved førsteslått ble det høstet 4,83 millioner dekar eng og ved etterslått 3,07 millioner dekar. I tillegg ble 1,41 millioner dekar beitet, slik at totalt areal av eng til slått og beite var 6,24 millioner dekar.

Grønnfôr- og silovekster
Det ble dyrket grønnfôr- og silovekster på 357 000 dekar. Av dette var 193 000 dekar ettårig raigras og 146 000 dekar grønnfôrblandinger/kornvekster. Avlingen av ettårig raigras ble 2 936 kilo per dekar og for grønnfôrblandinger/kornvekster 1 546 kilo. 47 prosent av raigrasavlingen ble høstet i Rogaland.

Totalavling av grønnfôr- og silovekster ble 834 000 tonn i 1997, mot 954 000 tonn året før. I 1996 var imidlertid arealet av grønnfôr- og silovekster på 402 000 dekar, slik at gjennomsnittsavlingen for landet er tilnærmet uendret.

471 000 tonn poteter
Det ble høstet 471 000 tonn poteter i 1997. Dette er 9 prosent mer enn gjennomsnittet for årene 1990-1996 og 12 prosent mer enn avlingen i 1996 på 419 000 tonn . Økningen skyldes større avlinger per dekar. Hele landet hadde gode potetavlinger i 1997. På landsbasis ble gjennomsnittsavlingen 2 623 kilo per dekar, mot 2 313 kilo i 1996. Størst dekaravling ble oppnådd i Vestfold med 3 010 kilo.

Middels gode kornavlinger
Samlet kornavling i 1997 er beregnet til 1,30 millioner tonn, mot 1,34 millioner tonn i 1996 og 1,23 millioner tonn i 1995. Gjennomsnittsavlingen av korn ble 389 kilo per dekar. I 1996 var gjennomsnittsavlingen 403 kilo og i 1995 363 kilo. Dekaravlingene i 1997 ble 436 kilo for hvete, 378 kilo for bygg og 384 kilo for havre. For korn og oljevekster ble en mer utførlig melding publisert i Ukens statistikk nr. 8/98.

Tabeller

 • Tabell 1. Avlingene i jordbruket 1997. Bruk med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. Foreløpige tall
 • Tabell 2. Samlet avling av en del jordbruksvekster. Bruk med minst 5 dekar jordbruksareal i drift
 • Tabell 3. Avling per dekar for en del jordbruksvekster. Bruk med minst 5 dekar jordbruksareal i drift

  Om statistikken
  Statistikken bygger på Avlingsstatistikk for jordbruksvekster 1997, avlingsprognose fra Statens Kornforretning per 31. desember 1997 og arealtall fra Søknad om produksjonstillegg per 31. desember 1997, foreløpige tall.

  Ny statistikk

  Jordbruksavlinger, 1997.
  Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Jordbruksstatistikk. Mer informasjon: Torbjørn Solberg, tlf. 62 88 51 84, e-post: torbjorn.solberg@ssb.no, eller Kjell Erik Kordal, tlf. 62 88 51 82, e-post: kjell.erik.kordal@ssb.no.

  Tabellregister

  Ukens statistikk nr. 15-16, 1998