[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse]

Ukens statistikk nr. 15-16, 1998

Pasientstatistikk:

Endringer i pasientstatistikken


Statistisk sentralbyrås (SSBs) pasientstatistikk har tidligere vært basert på pasientopplysninger direkte fra somatiske sykehus i Norge. Fra og med 1998 vil SSB derimot hente inn data via Norsk pasientregister (NPR).
SSB har i mange år samlet inn og revidert pasientdata i samarbeid med Norsk institutt for sykehusforskning (NIS), og til dels Sosial- og helsedepartementet (SHD). Sykehusene sender inn disketter med avidentifiserte opplysninger om hver enkelt heldøgnspasient.

Samordning
Pasientstatistikken publiseres i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Pasientstatistikk, og inneholder blant annet opplysninger om antall utskrivinger og liggedager fordelt på diagnoser, kjønn, fylke og alder. I tillegg er det laget pasientdata etter bostedskommune til publikasjonen Hjulet. NIS har hatt sin egen publisering på grunnlag av de samme dataene. Definisjonene har variert litt mellom ulike publiseringer, men det pågår nå et arbeid for å samordne disse bedre.

Mindre revisjonsarbeid
I forbindelse med innføringen av delvis innsatsstyrt finansiering av sykehusene fra 1. januar 1997 har SHD etablert Norsk pasientregister under SINTEF Unimed. Fra og med 1998 vil SSB hente inn pasientfiler derfra. Dette vil blant annet medføre mindre revisjonsarbeid i SSB enn tidligere.

Nye kodeverk
Materialet som samles inn, vil bli mer omfattende enn før, og flere nye kodeverk og standarder vil bli innført i de nærmeste årene (for eksempel ICD-10). Trolig vil dataene bli enda mer komplette enn i dag siden det er knyttet økonomiske incitamenter til nøyaktig utfylling av opplysningene. Det vil også bli mulig å hente inn tertialvise data fra NPR.

SSB skal fortsatt publisere offisiell statistikk basert på pasientdataene. Samlet sett antar vi at endringene vil føre til raskere publisering. Foreløpige tall for 1997 vil komme i Ukens statistikk i mai.

Mer informasjon:
Merethe Thonstad, tlf. 21 09 45 39, e-post: merethe.thonstad@ssb.no

Ukens statistikk nr. 15-16, 1998