[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1998

Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 1. kvartal 1998:

Optimistiske industriinvesteringsanslag for 1998


Industriens investeringsanslag registrert i 1. kvartal i år for 1998 er på 16,3 milliarder kroner. Dette er en økning på 2,6 milliarder kroner jevnført med tall for 1997, registrert på samme tidspunkt i fjor. Sammenlignet med anslag gitt i forrige kvartal, er det en oppjustering på 1,7 milliarder kroner.
Industriens investeringsanslag for 1998 viser 19 prosent økning i forhold til anslag for 1997, registrert på tilsvarende tidspunkt i fjor. De fleste næringer viser til dels stor stigning, og stigningen er størst for treforedling, nærings- og nytelsesmiddelindustri, oljeraffinering og kjemisk industri. Økningen i anslaget for hver av disse næringene er på over 500 millioner kroner, og for maskinindustri er stigningen på vel 400 millioner kroner. Derimot viser ikke-jernholdige metaller en nedgang på vel 300 millioner kroner.

Sammenlignet med 1998-anslagene gitt i forrige kvartal, utgjør anslagene fra 1. kvartal i år en oppjustering på 11 prosent. Her er det mineralproduktindustri og maskinindustri som viser størst økning, begge med 0,5 milliard kroner, mens ikke-jernholdige metaller viser en nedgang på 600 millioner kroner, noe som kan tilskrives utsettelse av prosjekter.

Industriinvesteringer for 1997
Industrien investerte for i alt 14,2 milliarder kroner i 1997. Dette er en økning på 350 millioner kroner i forhold til 1996. Flere næringer økte. Økningen var størst for metallindustri med vel 400 millioner kroner. Kjemiske råvarer viser derimot en nedgang på nesten 1 milliard kroner, noe som blant annet må sees i sammenheng med at Tjeldbergodden er ferdigstilt.

Sammenlignet med 1997-anslaget gitt for ett år siden, økte utførte investeringer med 500 millioner kroner. Her var det nærings- og nytelsesmiddelindustri og metallindustri som viste økning, mens elektroteknisk og optisk industri viste nedgang. Endelige tall for 1997 ble 100 millioner kroner lavere enn anslaget gitt i 4. kvartal 1997.

Kraftforsyning
Kraftforsyningens investeringsplaner for 1998 er på 5,6 milliarder kroner. Dette er en oppjustering på 1,3 milliarder kroner fra forrige kvartal og 1,9 milliarder kroner over tilsvarende anslag for 1997. Oppjusteringene må sees i sammenheng med bygging av flere nye kraftverk. Investeringene for 1997 ble 3,9 milliarder kroner. Dette er det samme som for 1996. Tallet viser en liten nedgang fra forrige kvartal, noe som kan forklares med at enkelte prosjekter er blitt forskjøvet til 1998.

Om statistikken
Statistikken omfatter oppgaver fra 2 100 bedrifter. Innsendingsfristen er den 5. i kvartalets midtmåned. Det innhentes verdioppgaver over utførte investeringer i foregående kvartal, antatte investeringer i inneværende kvartal, for resten av året og anslag for kommende år. Oppgavene omfatter bare nye investeringer, det vil si kjøp av brukte maskiner og utstyr med videre skal ikke med. Anskaffelser av boliger, tomter og vannfall omfattes heller ikke av denne undersøkelsen.

[Figur 5]

Figur 5: Utviklingen i investeringsanslagene for industrien. 1994-1998. Milliarder kroner


Tabeller

* Tabell 01: Utførte og antatte investeringer i alt i industri og kraftforsyning. Millioner kroner

Ny statistikk

Investeringsstatistikk.Industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 1. kvartal 1998.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Inger Hostvedt, tlf. 21 09 47 20, e-post: hos@ssb.no, eller Kjell Berger, tlf. 21 09 47 19, e-post:ksb@ssb.no.

Tabellregister


Ukens statistikk nr. 11, 1998