[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1998

Prisstatistikk for skolebygg, 1995-1997:

Store regionale prisforskjeller for skolebygg


Det er dyrest å bygge skolebygg i Oslo. Også i Akershus, Sør-Trøndelag og Finnmark er kvadratmeterprisen for kommunale skolebygg vesentlig høyere enn gjennomsnittet for hele landet.
Østfold, Oppland, Telemark, Rogaland, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag hadde de laveste kvadratmeterprisene, viser Statistisk sentralbyrås prisundersøkelse for kommunale skolebygg. Undersøkelsen viser at gjennomsnittlig kvadratmeterpris for skolebygg igangsatt i perioden fra 1995 til 1997, var 12 448 kroner. Bare 21 prosent av skolebyggene i undersøkelsen er fullført før 1997. Det vil si at prisnivået i 1997 dominerer den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen. Prosjektkostnaden (Norsk standard NS 3453), som også omfatter inventar-, tomte- og finansieringskostnader, er benyttet som prisbegrep.

Lavere standard i Oslo
Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen i Oslo er 14 076 kroner, mens kvadratmeterpris for en gjennomsnittlig skole i Oslo er beregnet til 15 682 kroner. Økningen skyldes at standarden på Oslo-skolene er lavere en gjennomsnittsskolen for hele landet. Blant annet har Oslo i stor grad benyttet midlertidige løsninger satt sammen av Moelvenbrakker. Oslo-skolene er også større enn gjennomsnittet. Kvadratmeterprisen synker når arealet øker.

Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen baserer seg direkte på oppgavene fra kommunen og tar ikke hensyn til ulik standard. I den beregnede kvadratmeterprisen for et gjennomsnittlig skolebygg er det korrigert for standardforskjeller mellom sonene.

Kostnader til tomt og inventar
Med utgangspunkt i 205 skolebygg, hvor posten for kostnader til tomt, finansiering og avgifter var spesifisert, har vi beregnet at denne kostnaden utgjør i gjennomsnitt 2,6 prosent av de totale prosjektkostnadene. Posten for kostnader til inventar og utstyr var spesifisert i 380 prosjekter, og utgjør i gjennomsnitt 5,2 prosent av de totale prosjektkostnadene. Prisundersøkelsen er et oppdrag fra Kostnadsberegningsutvalget (Hervik-utvalget) i forbindelse med at de skal etterberegne investeringskostnadene til Reform 97.

Med i alt 485 observarsjoner i beregningsgrunnlaget var det ikke mulig å utarbeide statistikk for mer enn fem prissoner. Fylkene ble fordelt på prissone ved hjelp av en beregningsmodell som korrigerer for forskjell i skolebyggets standard, totalt areal, grunnforhold, byggeår og entrepriseform. Eventuelle fylkesvise forskjeller i gjennomsnittlige tomtekostnader og kostnader til inventar og utstyr er det ikke korrigert for. Vi har beregnet prisnivået for et gjennomsnittlig skolebygg i hver prissone. Det vil si skolebygg med gjennomsnittlig verdi på kvalitetsegenskapene til de skolene som er med i beregningene.

Om statistikken
Datagrunnlaget er hentet inn ved hjelp av spørreskjema som ble sendt til kommunene. Alle kommuner, som ifølge Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB) hadde igangsatt undervisnings- og forskningsbygg i perioden fra 1. januar 1995 til 1. juli 1997, fikk tilsendt et skjema for hver bygning. Bygningsnummer og bruksareal ble benyttet som identifikasjon av bygningen. De kommunene som ifølge GAB-registeret ikke hadde igangsatt undervisningsbygg, fikk også tilsendt spørreskjema. Det var en god del av disse kommunene som også hadde igangsatt skolebygg i perioden.

Statistikken baserer seg på 485 skoleprosjekter fra til sammen 250 kommuner. Nesten 200 kommuner er ikke representert. Av disse oppgav 49 kommuner at de ikke hadde bygget skolebygg i den aktuelle perioden.

Kostnadsopplysningene var ofte mangelfullt spesifisert. Vi vet ikke alltid om kostnader til tomt og inventar er inkludert i den oppgitte prosjektkostnaden eller ikke. En stor andel av skoleprosjektene er tilbygg til eksisterende skolebygninger. Eksisterende bygning ble ofte utbedret i samme entreprise. Vanligvis ble det installert nytt ventilasjonsanlegg i hele bygningen og ikke bare i tilbygget. Mange kommuner klarte ikke å skille ut slike utbedringskostnader fra kostnadene til nybygget.

Tabeller

* Tabell 01: Gjennomsnittlig kvadratmeterpris. Beregnet kvadratmeterpris for et gjennomsnittlig skolebygg med tilhørende indeks. Prissone

* Tabell 02: Gjennomsnittlig kvadratmeterpris. Fylke


Ny statistikk

Prisstatistikk for skolebygg, 1995-1997.
Statistikken er utført på oppdrag for Kostnadsberegningsutvalget, og det vil senere bli utarbeidet en rapport på grunnlag av datamaterialet. Mer informasjon: Roger Jensen, tlf. 62 88 55 45, e-post: roj@ssb.no, eller Arild Thomassen, tlf. 62 88 54 27, e-post: art@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 11, 1998