[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1998

Utenrikshandelen med varer, 1997:

Sterk økning i utenrikshandelen med høyteknologiske IT-varer


Fra 1996 til 1997 økte Norges utenrikshandel med høyteknologiske IT-varer mer enn handelen med tradisjonelle varer for øvrig. En inndeling etter teknologinivå viser at for importen gjaldt økningen først og fremst IT-varer på høyeste teknologinivå. Eksporten økte mest for IT-varer på mellomnivå.
Norge eksporterte i 1997 høyteknologiske IT-varer for i alt 4,8 milliarder kroner, mens importen utgjorde 16,8 milliarder. Eksporten av varer i høyeste teknologigruppe beløp seg til 475 millioner kroner, mens eksportverdien i mellomste og laveste gruppe utgjorde henholdsvis 2,6 og 1,7 milliarder kroner. Importen var jevnere fordelt på de tre nivåene, med henholdsvis 5,5, 4,8 og 6,5 milliarder kroner på høyeste, mellomste og laveste nivå.

I perioden fra 1995 til 1997 var Norge nettoeksportør av høyteknologisk telekommunikasjonsutstyr. Derimot hadde vi stor nettoimport for de tre andre IT-varegruppene: databehandlings- og kontorutstyr, elektronikk (elektroniske komponenter) og forbrukerelektronikk.

Databehandlingsutstyr
I 1997 importerte Norge høyteknologisk databehandlingsutstyr og kontormaskiner for 11,4 milliarder kroner. Dette var en økning på 2,1 milliarder eller 22 prosent sammenlignet med 1996, hvor importen var nesten uendret fra 1995.

Dersom databehandlingsutstyr og kontormaskiner blir gruppert på tre nivåer av høyteknologi, omfatter «høyt nivå» datamaskiner, «mellomnivå» skrivere og lagringsenheter, mens «lavere nivå» omfatter kopieringsmaskiner og deler til datamaskiner. Fra 1996 til 1997 økte importen for de tre nivåene med henholdsvis 970, 670 og 420 millioner kroner eller 29, 26 og 12 prosent.

Mesteparten av eksportøkningen på 600 millioner kroner fra 1996 til 1997 for IT-varer på mellomnivå kom fra databehandlings- og kontormaskiner som økte med om lag 500 millioner, først og fremst takket være økt eks-port av leseenheter og skrivere. I 1995 stod datautstyr og kontormaskiner for 50 prosent av vår eksport av høyteknologiske IT-varer. Denne prosentandelen økte til 57 i 1997.

Forholdet mellom innførsel og utførsel
I perioden fra 1995 til 1997 var vår samlede import av høyteknologiske IT-varer om lag tre og en halv ganger så stor som verdien av eksporten. Importen beløp seg for de tre årene til henholdsvis 13,8, 14,0 og 16,8 milliarder kroner. Om lag halvparten av importverdien gjaldt IT-varer på lavere nivå, dernest fulgte varer på høyeste nivå som nummer to, mens det var importen av varer på mellomnivå som økte mest.

Telekommunikasjon
Norges nest største varegruppe i eks-porten var telekommunikasjonsutstyr, som utgjorde 28 prosent av eks-porten av høyteknologiske IT-varer i 1995. Denne varegruppen falt til 22 prosent i 1997.

Elektronikk
Innførselen av CD-er, videokassetter og annet innspilt materiell dominerer importen av forbrukerelektronikk. Både innførselen og utførselen av elektronikk utgjorde stabile andeler av IT-handelen i perioden fra 1995 til 1997, og til sammen en fjerdepart av innførselen. I utførselen var elektroniske komponenter viktigst, med en andel på om lag 16 prosent av vår totale høyteknologiske IT-eksport. Vi eks-porterte mer av elektriske paneler, men mindre av integrerte kretser.

Om statistikken
Ved import er tradisjonelle varer alle varer utenom skip og oljeplattformer. Ved eksport er tradisjonelle varer alle varer utenom skip og oljeplattformer, råolje og naturgass.

[Figur 10]

Figur 10: Innførsel av IT-varer, etter teknologinivå. 1995-1997. Millioner kroner


[Figur 11]

Figur 11: Utførsel av IT-varer, etter teknologinivå. 1995-1997. Millioner kroner


[Figur 12]

Figur 12:: Databehandlingsutstyr og kontormaskiner. 1995-1997. Innførsel. Basis millioner kroner. Indeks 1995=100


[Figur 13]

Figur 13: Databehandlingsutstyr og kontor- maskiner. 1995-1997. Utførsel. Basis millioner kroner. Indeks 1995=100


Kilde

Utenrikshandelen med varer, 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Detaljerte tall er tilgjengelig ved Kundetjenesten for utenrikshandel, tlf. 21 09 47 52/53. Mer informasjon: Anne B. Dahle, tlf. 21 09 47 10, e-post: abd@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 11, 1998