[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1998

Produksjonsindeks for industrien, januar 1998:

Svak nedgang i industri- og energiproduksjonen


Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (totalindeksen) har gått ned med 0,4 prosent frå desember 1997 til januar 1998, når ein tek omsyn til normale sesongvariasjonar. Dette heng mellom anna saman med ein mindre nedgang i olje- og gassutvinninga og ein liten reduksjon i kraftproduksjonen. Totalindeksen låg 3,2 prosent over tilsvarande månad i 1997.
Når vi tek omsyn til normale sesongvariasjonar har industriproduksjonen gått ned med 0,9 prosent i januar 1998. Industri knytta til bygging og innreiing av oljeplattformer har hatt ein nedgang på 7 prosent i januar, etter ein sterk auke i desember 1997. Dersom ein samanliknar vekekorrigert statistikk, ligg produksjonen i industrien 4,2 prosent over tilsvarande månad i fjor. Vektene i produk-sjonsindeksen vil bli reviderte seinare i år. I dette høvet kan det bli aktuelt å rekne på tal frå 1998 på nytt.

Næringar med energiproduksjon
Olje- og gassutvinninga vart redusert med 1,6 prosent frå desember 1997 til januar 1998, når ein tek omsyn til normale sesongvariasjonar. Kraftproduksjonen vart redusert med 1,4 prosent.

Om statistikken
Oppgåvene til Statistisk sentralbyrå sin produksjonsindeks blir henta inn frå om lag 1 650 bedrifter med innsendingsfrist den 15. i kvar månad. Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris, og indikatorar for produksjonsvolumet er produksjon av viktige varer, arbeidde timeverk eller råvareinnsats. Statistikken omfattar olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning.

Tabeller

* Tabell 01: Produksjonsindeksen. Prosentvis endring

Ny statistikk

Produksjonsindeks for industrien, januar 1998.
Statistikken kjem ut kvar månad i Ukens statistikk. Meir informasjon: Kjell Berger, tlf. 21 09 47 19, e-post: ksb@ssb.no, eller Øyvind Naustdal, tlf. 21 09 47 35, e-post: oyn@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 11, 1998