[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1998

Produksjonsindeks, bygg og anlegg, 4. kvartal 1997:

9 prosent vekst for bygg og anlegg


Produksjonsindeksen for bygg og anlegg økte med 9 prosent fra 1996 til 1997. Fra 4. kvartal 1996 til 4. kvartal 1997 steg indeksen med 10 prosent.
Produksjon av bygg gikk opp med 7 prosent og anlegg med 9 prosent fra 1996 til 1997. Innenfor produksjon av bygg steg nybygg mest med 11 prosent, mens rehabilitering av bygg økte med 3 prosent. Fra 4. kvartal 1996 til 4. kvartal 1997 steg produksjonsindeksen for bygg med 10 prosent og anlegg med 6 prosent.

Fra 3. til 4. kvartal i 1997 gikk produksjonsindeksen for bygg og anlegg opp 8 prosent. I denne perioden steg indeksen for bygg mest med 12 prosent, mens indeksen for anlegg derimot gikk ned med 4 prosent.

Justert for sesongvariasjoner økte produksjonen av nybygg med 3 prosent fra 3. til 4. kvartal i 1997. Økningen er størst for andre bygg enn boliger, 8 prosent. Indeksen for nye boligbygg endret seg ikke i denne perioden.

Om statistikken
Delindeksen for nybygg blir utarbeidet månedlig og bygger på opplysninger om igangsatt bruksareal som blir registrert i Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB). Igangsettingstallene blir konverterte til utførte eller produserte kvadratmeter hver måned og vektet med kvadratmeterpriser for de ulike bygningstypene. Det blir utarbeidet separate delindekser for boliger og andre typer bygg. Disse indeksseriene blir sesongjusterte.

Delindeksene for anleggsvirksomhet og rehabilitering av bygg bygger på opplysninger om sysselsatte i ulike typer prosjekt fra bedriftene i næringen. Utvalget er sammensatt av rundt 1 600 bedrifter. Det er totaltelling av de 500 største bedriftene. Bedriftene i utvalget dekker om lag 55 prosent av omsetningen i næringen. Det blir også innhentet tall fra kommuner og statsetater. Disse delindeksene blir utarbeidet kvartalsvis.

Vektene i utregningen av totalindeksen bygger på estimat for totaltall på sysselsatte i ulike prosjekt i kvartalet. I 4. kvartal 1997 var vekta for nybygg 41 prosent, rehabilitering av bygg 34 prosent og anlegg 25 prosent.

Totalindeksen er noe revidert på grunn av vekting av delindeksene på en annen måte enn tidligere.

[Figur 8]

Figur 8: Produksjonsindeks for nybygg. Boligbygg og andre bygg enn boliger. Sesongjustert. 1995=100


Tabeller

* Tabell 16-1: Produksjonsindeks for bygg og anlegg. 1995=100

* Tabell 16-2: Produksjonsindeks for bygg og anlegg. Nybygg. Ujustert og sesongjustert. 1995=100


Ny statistikk

Produksjonsindeks, bygg og anlegg, 4. kvartal 1997.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og i månedsheftet Bygginfo. Mer informasjon:Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no, eller Arild Thomassen, tlf. 62 88 54 27, e-post: art@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 11, 1998