[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1998

Godstransport med lastebil over grensen, 1997:

Stor økning i lastebiltransporten over grensen


Lastebiltransporten var på 8,2 millioner tonn gods til og fra Norge i 1997. Dette er en økning på 9,1 prosent fra året før. Vel 516 000 lastebiler passerte grensen, en økning på 5,7 prosent fra 1996. Hver lastebil fraktet i gjennomsnitt 15,9 tonn.
Det ble fraktet 4,8 millioner tonn gods inn til Norge med lastebil i 1997, en økning fra året før på 11,8 prosent. Ut av landet ble det transportert i underkant av 3,5 millioner tonn, en økning fra 1996 på 5,7 prosent. Nær 297 000 lastebiler med last kom inn til Norge, mens drøyt 219 000 biler kjørte ut av landet. Dette gav en økning på henholdsvis 9,9 og 0,5 prosent sammenlignet med 1996.

Svenskenes andel fortsatt stabil
Av lastebilene som kjørte ut av Norge hadde de norske en andel av godsmengden på 52,3 prosent. Tilsvarende andel i 1996 var på 53,1 prosent. De svenskregistrerte lastebilene stod for 31,8 prosent av godsmengden, mot 31,2 prosent i 1996. Av innpasseringene hadde de norskregistrerte lastebilene 40,1 prosent andel av godsmengden. Dette er omtrent det samme som i 1996. Svenskene hadde en andel av utpasseringene på 41,2 prosent, mot 41,8 prosent året før. Danskenes og finnenes andel av totalt fraktet mengde til og fra Norge utgjorde henholdsvis 6,7 og 6 prosent, som er nesten det samme som året før.

Svinesund med størst trafikk
Over Svinesund tollsted ble det fraktet nesten 3,7 millioner tonn gods i 1997. Dette utgjorde 44,8 prosent av den totale mengden. Antall lastebiler med last som passerte her var vel 238 000. Svinesund, Hån/Ørje og Eda er fortsatt de tollstedene som har størst lastebiltrafikk med 80,9prosent gods ut av landet og 70,9 prosent inn i landet. Dette var henholdsvis 2 prosentpoeng nedgang og 3 prosentpoeng oppgang sammenlignet med 1996.

Om statistikken
Statistikken bygger på månedlige oppgaver fra Tollvesenet, og omfatter bare turer med last.

Tabeller

* Tabell 13-1: Godstransport med lastebil over grensen, etter nasjonalitet

* Tabell 13-2: Godstransport med lastebil over grensen. Innpasserte biler, etter nasjonalitetog måned


* Tabell 13-3: Godstransport med lastebil over grensen. Utpasserte biler, etter nasjonalitetog måned


* Tabell 13-4: Godstransport med lastebil over grensen. Innpasserte biler, etter nasjonalitetog tollsted


* Tabell 13-5: Godstransport med lastebil over grensen. Utpasserte biler, etter nasjonalitetog tollsted


Ny statistikk

Godstransport med lastebil over grensen, 1997.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Samferdselsstatistikk. Mer informasjon: Benthe Norunn Johnsrud, tlf. 62 88 54 38, e-post: bjo@ssb.no, eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 11, 1998