[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1998

Godsbiler. Registerstatistikk, 1997:

Flere godsbiler


Tallet på små godsbiler økte mest fra 1996 til 1997. Det var også en markert vekst i bestanden av de tyngste kjøretøyene. I løpet av de siste årene har sammensetningen av godsbilparken endret seg betydelig, og totalbestanden har økt.
Ved utgangen av 1997 var det regist-rert 227 480 kjøretøyer med nyttelast over 1 tonn. Dette var 3,3 prosent flere enn i 1996. Godsbilenes totale nyttelast (lasteevne) økte med 4,4 prosent, til 720000 tonn.

I perioden fra 1990 til 1997 har den gjennomsnittlige årlige vekstraten i godsbilparken vært på 1,9 prosent. Mens bestanden i 1990 var på 199 000 biler, var den i 1997 14,3 prosent høyere. Siden det er de minste bilene som har økt mest i antall, er den gjennomsnittlige årlige vekstraten i samme perioden målt i nyttelast noe lavere med knapt 1 prosent.

Endret struktur
Etter flere år med reduksjon i bestanden, økte antallet lastebiler med 4 prosent fra 1996 til 1997 til 56 053 biler. Sammenlignet med 1990 var lastebilbestanden ved utgangen av 1997 8,7 prosent lavere.

Det har imidlertid vært betydelige forskjeller i utviklingen mellom de forskjellige størrelsesgruppene for lastebil de seneste årene. Siden 1990 har bestanden av lastebiler med nyttelast under 2 tonn økt med 44,8 prosent. Fra 1996 til 1997 var økningen på 20,9 prosent, og per 31. desember 1997 var bestanden på 10 601 biler.

De mellomstore lastebilene er redusert i antall siden 1990. Lastebiler med nyttelast mellom 5 og 9,9 tonn har gått tilbake med 28,7 prosent i perioden, mens tallet på lastebiler med nyttelast mellom 10 og 13,9 tonn ble redusert med 41,4 prosent. Fra 1996 til 1997 var bestandsutviklingen for disse to gruppene henholdsvis 1 prosent nedgang og 0,8 prosent økning. De to gruppene hadde i 1997 en andel av totalbestanden på 8,6 prosent. Andelen målt i nyttelast var 25,6 prosent.

De store lastebilene øker kraftig i antall. Lastebiler med nyttelast over 14 tonn har hatt en årlig gjennomsnittlig vekst på 14 prosent siden 1990. Mens bestanden i 1990 var på 3 178 biler, var antallet økt til 7 953 i 1997 eller 150,3 prosent flere. Fra 1996 til 1997 var økningen i bestanden på 7,9 prosent. Disse lastebilene hadde i 1997 en andel av samlet nyttelastkapasitet på 17,4 prosent mot 7,6 prosent i 1990.

Et typisk langtransportkjøretøy som trekkvogn for semitrailer har også økt i antall. Bestanden økte med 11 prosent til 4 337 biler fra 1996 til 1997. Økningen fra 1990 var på 21,1 prosent. Spesialbilene (renovasjons- og kjølebiler, tømmerbiler med videre) økte med 11 prosent fra 1996, og utgjorde 6 583 biler i 1997.

De kombinerte bilene har hatt en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 6,4 prosent fra 1990 til 1997. Bestanden var per 31. desember 1997 på 106000 biler. Dette var 54,4 prosent flere enn i 1990. Økningen fra 1996 til 1997 var på 3,8 prosent. Denne biltypen utgjorde i 1997 hele 46,6 prosent av den totale godsbilbestanden. Målt i samlet nyttelastkapasitet var andelen imidlertid bare 14 prosent. På grunn av avgiftssystemet er kombinertbilen for mange et alternativ til personbilen, og biltypen har derfor ikke så stor betydning som godstransportkjøretøy som andelen av totalbestanden skulle tilsi.

Flest godsbiler i Oslo
Det var registrert flest godsbiler i Oslo i 1997, tett fulgt av Akershus. Disse to fylkene hadde til sammen 20 prosent av totalbestanden, henholdsvis 22972 og 22464 biler. Færrest var det registrert i Finnmark med 4 299 godsbiler. Oslo har en høyere andel av små varebiler og kombinerte biler enn andre fylker. Nesten 70 prosent av godsbilene i dette fylket tilhørte disse to kjøretøygruppene. Derfor har ikke de Oslo-registrerte godskjøretøyene høyest nyttelastkapasitet. Det var det kjøretøyer registrert i Akershus som hadde, med en andel på 9,3 prosent i 1997.

72,3 prosent av alle godsbilene i 1997 var dieseldrevne. Når varebiler og kombinerte biler blir holdt utenfor, var andelen 96,1 prosent. Målt i nyttelastkapasitet utgjorde de dieseldrevne godsbilene 89,9 prosent av samlet lasteevne.

[Figur 6]

Figur 6: Nyttelastkapasitet for ulike grupper godskjøretøy. 31. desember. Tonn


Tabeller

* Tabell 12-1: Registrerte kjøretøyer for godstransport, etter kjøretøygruppe. 31. desember

* Tabell 12-2: Nyttelast for registrerte kjøretøyer for godstransport, etter kjøretøygruppe. 31. desember. Tonn


* Tabell 12-3: Registrerte kjøretøyer for godstransport, etter kjøretøygruppe. Fylke. 31. desember. 1997


* Tabell 12-4: Nyttelast for registrerte kjøretøyer for godstransport, etter kjøretøygruppe. Fylke. 31. desember 1997. Tonn


Om statistikken
Tallene gjelder kjøretøyer med påmontert skilt per 31. desember, og omfatter lastebiler med nyttelast opp til 30 tonn, varebiler med nyttelast over 1 tonn, kombinerte biler, trekkvogn for semitrailere, tankbiler og andre spesialbiler som renovasjonsbiler, kjølebiler, tømmerbiler med mer.

Ny statistikk

Godsbiler. Registerstatistikk, 1997.
Statistikken er utarbeidet på grunnlag av kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet. Den utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Samferdselsstatistikk. Mer informasjon: Asbjørn Wethal, tlf. 62 88 54 15, e-post: aww@ssb.no, eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 11, 1998