[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 7, 1998

Månedlig elektrisitetsstatistikk, desember 1997:

Økt elforbruk i 1997


Bruttoforbruket av elektrisitet var i desember 12 019 GWh. Det er en økning på 2,8 prosent fra samme måned året før. Forbruket for hele 1997 var 115 447 GWh, en økning på 1,5 prosent fra året før. Gjennomsnittlig økning i forbruket per år de siste ti årene har vært 1,1 prosent.
Produksjonen av elektrisk kraft var i desember 11 804 GWh. Det er en økning på 16,2 prosent fra samme måned året før, og det er 2,6 prosent over gjennomsnittet for desember måned i tiårsperioden 1987-1996. Produksjonen for hele 1997 var 111 629 GWh. Det er en økning på 6,6 prosent fra tørråret 1996, men det er 2,5 prosent lavere enn gjennomsnittlig årlig produksjon i tiårsperioden 1987-1996.

Nordland var det fylket som hadde størst produksjon i desember med 1 564 GWh, en økning på 15,3 prosent fra samme måned året før. Ser man på hele året var det Hordaland som hadde størst produksjon. Her var produksjonen 15 362 GWh i 1997. Det er en økning på hele 28,4 prosent fra året før. Nordland hadde Norges nest største produksjon i 1997 med 14 246 GWh.

Fyllingsgraden var i midten av november 84,5 prosent og var da omtrent som gjennomsnittet (medianen) for november måned i perioden 1982 til 1991. I midten av desember var fyllingsgraden 75,2 prosent. Det er 5,7 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet (medianen) for desember måned i perioden 1982 til 1991.

Eksportunderskudd av elkraft
Eksportunderskuddet økte fra 84 GWh i november til 216 GWh i desember. Totalt for 1997 ble underskuddet 3 818 GWh, mens det året før var hele 8 976 GWh. Dette utgjør henholdsvis 3,3 og 7,9 prosent av brutto- forbruk innenlands i de to årene. På 1990-tallet har det vært en klar tendens i retning av høyere import og lavere eksport av elektrisk kraft. Fra et eksportoverskudd i 1990 på hele 15 948 GWh har overskuddene blitt lavere i de etterfølgende år, og altså snudd til underskudd i 1996 og 1997. Mens forbruket i gjennomsnitt har økt med 1,3 prosent per år siden 1990, har produksjonen blitt redusert med 0,9 prosent i gjennomsnitt per år i samme periode. Det er særlig den lave produksjonen i 1996 da det var lite nedbør, som trekker ned her. Produksjonen må også ses i lys av at det har vært relativ liten nyutbygging av kraftstasjoner de senere år.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands framkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt.

[Figur 13]

Figur 13: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per år. 1979-1997. GWh


[Figur 14]

Figur 14: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i desember. 1979-1997. GWh


Tabeller

* Tabell 11-1: Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall

Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, desember 1997.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Nord Pool ASA og Norges vassdrags- og energiverk (NVE), og utgis månedlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Pål Marius Bergh, tlf. 21 09 44 20, e-post: pmb@ssb.no, eller Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg@ssb.no.

Tabellregister


Ukens statistikk nr. 7, 1998