[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse]

Ukens statistikk nr. 7, 1998

Nasjonalregnskap, 1997:

Reallønnen økte med 2 prosent i fjor


Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet økte lønn per normalårsverk med 4,6 prosent i 1997. Når man korrigerer for veksten i konsumprisindeksen gir dette en gjennomsnittlig reallønnsvekst på 2,0 prosent.
Den beregnede reallønnsveksten i 1997 var høyere enn gjennomsnittet på 1990-tallet, som er om lag 1,5 prosent. Året før var veksten i reallønn 3,1 prosent, den klart høyeste på 20 år. Den høye reallønnsveksten i 1996 må ses i lys av at konsumprisveksten var usedvanlig lav dette året.

I perioden 1979-1989 var den gjennomsnittlige reallønnsveksten bare 0,1 prosent, det vil si markert lavere enn på 1990-tallet. På begynnelsen og slutten av 1980-tallet var det flere år med reallønnsnedgang. Denne utviklingen må ses på bakgrunn av at gjennomsnittlig arbeidstid gikk ned i 1980-årene, slik at noe av inntekts-veksten ble tatt ut i form av arbeidstidsreduksjon istedenfor lønn.

På 1980-tallet var det flere år med sterk nominell lønnsvekst, samtidig som prisstigningen også var sterk. I årene 1981 og 1982 økte både lønninger og priser med over 10 prosent, målt som årlig endring. Deretter har både nominell lønnsvekst og prisstigning hatt en avtakende tendens fram til midten av 1990-tallet. Den gjennomsnittlige lønnsveksten har økt noe de siste tre årene.

Om statistikken
I nasjonalregnskapet er lønn definert som kontantlønn pluss naturallønn. Kontantlønn inkluderer overtidsgodtgjørelse og lønn under sykdom og fødselspermisjon betalt av arbeidsgiver. Naturallønnen omfatter blant annet verdien av fri bil, rentefordel ved lån i arbeidsforhold og gratisreiser for ansatte i enkelte transportnæringer.

Antall normalårsverk er i nasjonalregnskapet definert som antall heltidssysselsatte personer, pluss antall deltidssysselsatte omregnet til heltidssysselsatte. Timeverksinnholdet i et normalårsverk vil være påvirket av arbeidstidsreformer.

I nasjonalregnskapets totaltall for lønn og sysselsetting inngår også utlendinger i utenriks sjøfart og personer som gjennomfører førstegangs militærtjeneste eller sivilarbeidstjeneste. Disse gruppene bidrar til å trekke gjennomsnittlig lønn per normalårsverk ned.

[Figur 15]

Figur 15: Lønn per normalårsverk og konsumprisindeks. 1979-1997. Årlig endring i prosent


Tabeller

* Tabell 01: Lønn per normalårsverk og konsumprisindeks. 1995-1997. Årlig endring i prosent

Kilde

Nasjonalregnskap, 1997.
Statistikken ble publisert i Økonomiske analyser nr. 1/98 og vil bli publisert i Norges offisielle statistikk (NOS) Nasjonalregnskapsstatistikk. Mer informasjon: Stein Hansen, tlf. 21 09 48 78, e-post: sth@ssb.no, eller Tor Skoglund, tlf. 21 09 45 06, e-post: tsk@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 7, 1998