[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 7, 1998

Kommuneregnskapstabeller på Internett


Regnskapstall for kommunenes og fylkeskommunenes økonomi for 1996 er nå klare. Tallene ble tidligere presentert i Strukturtall for kommunenes økonomi, men denne publikasjonen er under omlegging. Noen av tabellene er imidlertid lagt ut på Statistisk sentralbyrås (SSB) websider.
Fire av tabellene er lagt ut på SSBs websider, mens resten kan fås på diskett ved direkte henvendelse til SSB.

Tabellene som er lagt ut viser brutto skatteinntekter, rammetilskudd og driftsinntekter per innbygger under hovedkapitlene 1.1-1.9 og brutto driftsutgifter per innbygger etter hovedkapittel for fylkeskommuner og kommuner samt gjennomsnitt for hvert fylke og for landet. I tillegg legges det ut to tabeller med tall for drift, investering og finansiering, som viser netto driftsresultat og overskudd før lån per innbygger.

Ny publikasjon i mai
Publikasjonen Strukturtall for kommunenes økonomi blir i mai erstattet av Kommune-Norge i tall. Den nye publikasjonen inneholder nøkkeltall for kommuner og fylkeskommuner. I tillegg til å presentere grunnlags- og nøkkeltall fra regnskapene, vil publikasjonen ved å koble regnskapsdataene med utvalgte tjenesteproduksjonsdata vise nøkkeltall for barnehage- og undervisningssektoren, helsevern, sosiale tjenester, pleie og omsorg. Publikasjonen vil på denne måten vise strukturelle forskjeller mellom kommunegrupper og endringer i disse gruppenes økonomi og tjenesteproduksjon over tid.

Tabeller:

  • Tabell 1. Brutto driftsutgifter pr. innbygger, etter hovedkapittel. Fylkeskommune. 1996. Kr
  • Tabell 2. Skatteinntekter, statlige rammeoverføringer og andre driftsinntekter under hovedkapittel 1.1 til 1.9 pr. innbygger. Fylkeskommune. 1996. Kr
  • Tabell 3. Hovedtall og -resultater per innbygger for drift, investering og finansiering. Fylkeskommune. 1996. Kr
  • Tabell 4. Brutto driftsutgifter pr. innbygger, etter hovedkapittel. Kommune. 1996. Kr
  • Tabell 5. Skatteinntekter, statlige rammeoverføringer og andre driftsinntekter under hovedkapittel 1.1 til 1.9 pr. innbygger. Kommune 1996. Kr
  • Tabell 6. Hovedtall og -resultater per innbygger for drift, investering og finansiering. Kommune. 1996. Kr

    Mer informasjon: Torild Fløysvik, tlf. 21 09 45 16, e-post:tfl@ssb.no , Tove Brynildsen, tlf. 21 09 47 72, e-post: tbr@ssb.no, eller Anita Olsen, tlf.21 09 44 94, e-post: arl@ssb.no

    Ukens statistikk nr. 7, 1998