[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 3, 1998

Lønnsstatistikk. Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregister, 1996. Endelige tall:

27 milliarder i økt lønn og honorarer


Summen av lønn, honorarer og trekkpliktige naturalytelser utgjorde 396,9 milliarder kroner i 1996. Dette er 27 milliarder kroner mer enn i 1995, og tilsvarer en økning på 7,3 prosent. Samtidig opplever vi reduserte utbetalinger av dagpenger og økte pensjonsytelser.
I gjennomsnitt hadde hver person 162100 kroner i lønn, honorarer og trekkpliktige naturalytelser i 1996. Dette svarer til en økning på 6,7 prosent fra 1995. Lønnssummene økte mest for kvinner med 6,9 prosent mot 6,5 prosent for menn fra 1995. I kroner utgjorde dette 8 300 for kvinner og 11 900 for menn. Gjennomsnittlig lønnssum for menn i 1996 var 193 100 kroner, mens tilsvarende beløp for kvinner var 128 000 kroner.

Den gruppen som hadde høyest gjennomsnittlig lønnssum var menn i alderen 46-50 år med 258 900 kroner. Geografisk er personer bosatt i Akershus og Oslo på topp med 191 600 kroner i gjennomsnitt, mens personer i Nord-Norge ligger lavest med 144 500 kroner i gjennomsnittlige lønnssummer.

Flere mottar lønn
Det ble totalt registrert 2 448 000 personer som hadde lønn, honorarer og trekkpliktige naturalytelser i 1996. Dette er 14 000 flere enn i 1995. Selv om det blir stadig flere personer som mottar slik lønn og honorarer med videre, avtar antallet for de under 25 år og de over 60 år. Nedgangen er mest markant hos de eldre med 5,6 prosent i aldersgruppen over 65 år. Hos de yngre er nedgangen på 3,5 prosent i aldersgruppen under 20 år.

318 200 personer fikk dagpenger
Det er stadig færre som får dagpenger. Totalt var det 318 200 personer som fikk slike utbetalinger minst én gang i løpet av 1996. Dette er en nedgang på 9,5 prosent fra 1995. Dermed forsterkes trenden fra året før, da nedgangen var på 7,7 prosent. Totalt var utbetalingene på nesten 8,9 milliarder kroner i 1996, som er en nedgang på 11 prosent fra året før. Det er flest yngre som får dagpenger, mens antallet avtar med alderen. Derimot er det de eldste som får mest utbetalt i gjennomsnitt. Menn fikk utbetalt 29 500 kroner i gjennomsnitt, mens kvinner fikk utbetalt 25 900 kroner i 1996. Dette er en reduksjon på 1,8 prosent for menn og 0,8 prosent for kvinner fra 1995.

107 milliarder kroner i pensjonsytelser
I 1996 ble det utbetalt 107 milliarder kroner i pensjoner og lignende. Beløpet omfatter utbetalinger fra folketrygden, blant annet alders- og uførepensjon og andre pensjonsutbetalinger. Økningen er på 6 prosent. I alt 1338 600 personer mottok pensjoner og lignende i 1996. Dette er en økning på 25 600 personer fra året før. Den gjennomsnittlige utbetalingen i 1995 var 79 700 kroner mot 76 700 kroner i 1995, en økning på 4 prosent.

Foreløpige tall ble presentert i Ukens statistikk nr. 22/97. Det er kun mindre endringer i tallene. De totale lønnssummene er endret med 0,3 prosent.

Om statistikken
Alle arbeidsgivere eller oppdragsgivere, som i løpet av året har utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til arbeidstaker eller oppdragstaker, er som hovedregel pliktige til å sende lønns- og trekkoppgave til kommunekasserer/Skattedirektoratet. Til dette formål foreligger en kodeoversikt som for 1996 omfatter 155 koder for inndeling av lønnsarter, pensjoner, utgiftsgodtgjørelser med mer. Kodene er inndelt i 13 ulike kodegrupper. Skattedirektoratet er ansvarlig for vedlikehold av Lønns- og trekkoppgaveregisteret (LTO-registeret).

Beløpsmessig er koden lønn, honorar med videre (kode 111-A) den største i LTO-registeret. Under denne koden innberettes det meste av utbetalt lønn og annen godtgjørelse som ikke er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. I hovedsak omfatter dette kontantlønn. Nytt for 1996 er at trekkpliktige naturalytelser skilles ut i egen kode (112-A). Denne koden omfatter trekkpliktige naturalytelser betalt av arbeidsgiver slik som fri bolig, fri strøm, gruppelivsforsikring med mer. Tidligere ble dette rapportert under kode 111-A. Ved sammenligning mellom 1995 og 1996 slår vi i år sammen disse kodene.

Opplysningene i lønns- og trekkoppgaven er til hjelp ved utfylling av selvangivelsen og blir lagt til grunn ved ligningen av skattyter. Særlig gjelder dette for skattytere som leverer forenklet selvangivelse.

Tabeller

* Tabell 01: Antall personer med lønn, honorarer, trekkpliktige naturalytelser med videre og dagpenger. Samlet beløp i millioner kroner. Prosentvis endring

* Tabell 2-1: Antall personer med innrapportert beløp, sum innrapportert beløp og gjennomsnittlig beløp per person. Hele landet. 1995 og 1996


* Tabell 2-2: Antall personer med lønn, honorarer og trekkpliktige naturalytelser mv. fordelt på trinn og kjønn. Hele landet. 1995 og 1996


* Tabell 2-3: Antall personer med lønn, honorarer og trekkpliktige naturalytelser mv., etter alder og kjønn. Sum innrapportert beløp og gjennomsnittlig innrapportert beløp. Hele landet. 1995 og 1996


* Tabell 2-4: Antall personer med dagpenger ved arbeidsledighet. Sum innrapportert beløp og gjennomsnittlig innrapportert beløp. Hele landet. 1995 og 1996


* Tabell 2-5: Antall personer med dagpenger ved arbeidsledighet, etter alder. Sum innrapportert beløp. Hele landet. 1995 og 1996


* Tabell 2-6: Antall personer, to utvalgte koder. Sum innrapportert beløp og gjennomsnittlig innrapportert beløp. Regiondelt, etter arbeidstakers/oppdragstakersligningskommune. Hele landet. 1995 og 1996


Ny statistikk
Lønnsstatistikk. Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregister, 1996. Endelige tall.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Sigbjørn Strømsnes, tlf. 62 88 51 69, e-post: str@ssb.no, eller Knut Håkon Grini, tlf. 62 88 54 44, e-post: gri@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 3, 1998