[Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 3, 1998

Spesialisthelsetjenesten, somatikk, 1996. Endelige tall:

Flere arbeider i sykehus


Til tross for krise i helsesektoren, er det stadig flere som arbeider i somatiske sykehus. Fra 1995 til 1996 gikk antall årsverk opp med vel 4 prosent. For de aller fleste yrkesgrupper innenfor denne sektoren var det flere årsverk i 1996 enn året før.
Antall årsverk for leger gikk i 1996 opp med over 6 prosent, for sykepleiere var det en økning på rundt 5 prosent og for fysioterapeuter 4 prosent. For hjelpepleiere og barnepleiere var det derimot en reduksjon i antall årsverk, mens stillinger til administrasjon og andre drifts- og servicefunksjoner har økt.

Hvis vi ser på perioden fra 1980 til 1996, har antall årsverk i somatiske sykehus økt fra 41 138 til 52 340. Dette tilsvarer en økning på i overkant av 27 prosent. Antall årsverk for leger har økt med nesten 59 prosent, for sykepleiere har det vært en økning på 62 prosent og for fysioterapeuter 27 prosent. Antall årsverk for hjelpepleiere er i samme periode redusert med 28 prosent.

Sju av ti hjelpepleiere på deltid
Nesten 43 prosent av ansatte ved sykehus jobbet deltid ved utgangen av 1996. Hjelpepleiere hadde oftest redusert stilling, hele 68 prosent. Nesten halvparten av sykepleierne jobbet deltid, mens legene i liten grad hadde redusert stilling. Om lag 7 prosent av legene jobbet deltid.

Hvis vi sammenligner med 1980 har andelen i redusert stilling økt fra 32 til nesten 43 prosent. Andelen deltidsansatte hjelpepleiere var i 1980 vel 44 prosent, mens andelen sykepleiere i redusert stilling var nesten 40 prosent. Også blant leger har det vært en liten vekst i andelen som jobber deltid.

Private sykehus
I tillegg til privateide sykehus som inngår i fylkenes helsetilbud, har vi fire små kommersielle sykehus hvor en kan få kjøpt helsetjenester. Ved utgangen av 1996 var det ved disse sykehusene 288 årsverk. Av disse var 43 leger og 138 sykepleiere. Antall årsverk i de kommersielle sykehusene utgjorde rundt 0,6 prosent av totalt antall årsverk.

Troms fylke har flest årsverk per innbygger, mens Akershus har det laveste antallet. Dette kan ha sammenheng med at Troms fylke tar imot en stor andel gjestepasienter fra andre fylker, mens Akershus sender en god del gjestepasienter ut av fylket.

Norge har færrest plasser ved medisinske avdelinger
Ved utgangen av 1995 hadde Norge 153 plasser per 100 000 innbyggere ved medisinske avdelinger. Det tilsvarende tallet for Sverige og Danmark var henholdsvis 247 og 229. For kirurgiske avdelinger hadde Norge lavere sengekapasitet enn Danmark, men høyere enn Sverige. Det har vært en liten nedgang i antall sengeplasser fra 1995 til 1996. Sengene er fordelt med rundt 50 prosent innenfor kirurgiske avdelinger, 46 prosent på medisinske avdelinger og 4 prosent på fysikalsk medisin, rehabiliteringsavdelinger med mer. I tillegg er det 1 523 intensivsenger med særskilt bemanning og utstyr til intensiv overvåkning.

Om statistikken
Årsverk er beregnet ut fra heltidsansatte pluss deltidsansatte, omregnet til heltid, ved utgangen av året. Overtid er ikke inkludert. Med somatiske sykehus menes sykehus hvor psykiatrisk avdeling ikke er medregnet.

[Figur 1]

Figur 1: Antall årsverk i somatiske sykehus per 10 000 innbyggere. 1980-1996


Tabeller

* Tabell 1-1: Antall årsverk i somatiske sykehus, etter personellgruppe. 1980-1996

* Tabell 1-2: Antall årsverk ved somatiske sykehus, etter personellgruppe. Fylke. 1996


* Tabell 1-3: Antall plasser ved somatiske sykehus, etter avdelingstype. 1986-1996


Ny statistikk

Spesialisthelsetjenesten, somatikk, 1996. Endelige tall.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Anne Mundal, tlf. 21 09 45 33, e-post: amu@ssb.no, eller Vidar Strandseter, tlf. 21 09 44 44, e-post: vst@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 3, 1998