[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997

Skatteregnskapsstatistikk, januar-november 1997:

Skattevekst på 13,1 prosent


I perioden fra januar til november har skatteinngangen vært på 270 milliarder kroner for landet som helhet. Det er en økning på 13,1 prosent eller 31,2 milliarder kroner i forhold til samme periode i fjor. 80 milliarder av dette tilfaller kommuneforvaltningen.
Hittil i år er det blitt innbetalt 33,6 milliarder kroner i oljeskatter. Det er en kronevekst på 12,7 milliarder i forhold til samme periode i fjor. Av den totale skatteveksten på 31 milliarder kroner står veksten i oljeskattene for nesten 41 prosent.

Skatteveksten fordelt på fylker, eksklusiv kontinentalsokkelen, har hittil i år vært på 236 milliarder kroner. Det er en økning på 18,3 milliarder kroner i forhold til samme periode i fjor. Oslo og Akershus har hatt den største skatteveksten med henholdsvis 12,0 og 10,7 prosent. Den laveste skatteveksten har Telemark med 2,2 prosent.

Kommuneforvaltningen har mottatt skatteinntekter på 79,9 milliarder kroner. Det er en kronevekst på nærmere 4,3 milliarder. Denne skatteveksten fordeler seg med om lag 3,3 milliarder kroner til primærkommunene og 1 milliard kroner til fylkeskommunene.

Forskudds- og etterskuddsskatteordningen
Forskuddsskatteordningen, som står for 80 prosent av de totale skatteinntektene, utgjør hittil i år 215,1 milliarder kroner. Dette er en vekst på 9,3 prosent eller 18,4 milliarder kroner. Det er fellesskatten til staten og arbeidsgiveravgiften som har hatt den største nominelle vekstøkningen på henholdsvis 5,2 og 5,1 milliarder kroner.

Etterskuddsskatteordningen, eksklusiv oljeskatten, står for 8,2 prosent av de totale skatteinntektene, og har hatt en liten økning på 0,7 prosent i forhold til 1996.

Om statistikken
Innbetalt skatt blir, etter fradrag for en marginavsetning, fordelt på ulike skattekreditorer ved bruk av beregnede fordelingstall. Trygde- og pensjonspremier til folketrygden er også en del av fellesinnkrevingen, unntatt såkalt sentralt beregnet arbeidsgiveravgift for statsansatte. Det er særskilte ordninger for innkreving av oljeskatter. Statistikken omfatter ikke merverdiavgift og særskatter og -avgifter.

Korreksjoner som følge av endrede nøkler for fordeling mellom skattekreditorene, er bare delvis innarbeidet i den løpende månedsstatistikken. Særlig gjelder dette korreksjoner som foretas på skattefogd-nivå.

[Figur 6]

Figur 6: Skatteinngangen fordelt på fylker. Prosentvis endring januar-novem-ber fra 1995 til 1996 og fra 1996 til 1997


Tabeller

* Tabell 5-1: Innbetalt og fordelt skatt. Januar-november 1997. Millioner kroner

* Tabell 5-2: Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-november 1995, 1996 og 1997. Millioner kroner


* Tabell 5-3: Innbetalt og fordelt skatt, januar-november 1997. Millioner kroner


Ny statistikk

Skatteregnskapsstatistikk, januar-november 1997.
Statistikken utgis månedlig i Ukens statistikk. Hovedstørrelser er tilgjengelige i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Oppgaver over skatteinngangen i de enkelte kommuner publiseres på den elektroniske utgaven av Ukens statistikk på webtjenesten, samt i serien Norges offisielle statistikk (NOS) Regionalstatistikk. Mer informasjon: Tove Brynildsen, tlf. 21 09 47 72,
e-post:tbr@ssb.no eller Rune Bye, tlf. 21 09 45 14, rby@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997