[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997

Kloakk og renovasjon, vaskeri- og renserivirksomhet, frisering og annen personlig tjenesteyting, 1995:

600 kroner i året til frisering og skjønnhetspleie


Hver og en av oss brukte gjennomsnittlig 600 kroner på frisering og annen skjønnhetspleie i 1995. Bedriftene i Oslo omsatte for 760 kroner, mens frisørene i Rogaland omsatte for 670 kroner per innbygger. Frisørene i Troms hadde minst omsetning med 480 kroner per innbygger.
Næringsgruppen frisering og annen skjønnhetspleie hadde 12 057 sysselsatte fordelt på 5 779 bedrifter. Omsetningen for disse bedriftene var 2603 millioner kroner. Denne næringen er preget av mange små bedrifter. Hele 78 prosent av bedriftene sysselsatte en eller to personer. Disse 4479 bedriftene omsatte for 1 029 millioner kroner, det vil si om lag 40 prosent av omsetningen i hele næringen. Det var 1 188 bedrifter, eller om lag 20 prosent, som hadde mellom tre og ni sysselsatte. Disse stod for rundt 46 prosent av omsetningen. 2 prosent av bedriftene sysselsatte ti eller flere personer og stod for om lag 14 prosent av omsetningen, eller 364 millioner kroner.

Næringen annen personlig tjenesteyting som i tillegg til frisører også omfatter blant annet vaskerier, begravelsesbyråer og helsestudioer hadde 7024 bedrifter og 17 242 sysselsatte i 1995. Bedriftene i næringen omsatte for til sammen 4 604 millioner kroner. Næringsgruppen personlig tjenesteyting ellers er utelatt her.

Mange små vaskerier
Innen næringsgruppen vaskeri- og renserivirksomhet var det 476 bedrifter som sysselsatte 2 949 personer og omsatte for 1 106 millioner kroner i 1995. Hele 63 prosent av bedriftene hadde tre eller færre sysselsatte. Disse bedriftene stod derimot for bare 14 prosent av den totale omsetningen. Det er rundt 7 prosent av vaskeribedriftene som har over 20 sysselsatte. Omsetningen hos disse utgjør om lag 49 prosent av næringsgruppens samlede omsetning.

Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier sysselsatte i 1995 748 personer i 266 bedrifter. Bedriftene omsatte for omtrent 506 millioner kroner. Størst andel av omsetningen hadde bedriftene i Oslo med rundt 22 prosent, eller 112 millioner kroner.

Helsestudioer i storbyene omsetter mest
Næringsgruppen helsestudio-, massasje- og solstudiovirksomhet omsatte for til sammen 387 millioner kroner i 1995. Det var 501 bedrifter som sysselsatte 1 483 personer i hele landet. Vi brukte i gjennomsnitt 90 kroner hver til besøk i helse-, massasje- og solstudioer i 1995. Bedriftene i Akershus, Oslo og Hordaland omsatte mest per innbygger med henholdsvis 160, 145 og 130 kroner. Omsetningen i disse tre fylkene utgjorde halvparten av den totale omsetningen i landet. Lavest omsetning hadde bedriftene i Telemark og Finnmark, der hver innbygger brukte henholdsvis 30 og 35 kroner hver på slike aktiviteter.

Kloakk- og renovasjonsvirksomhet
I næringen kloakk- og renovasjonsvirksomhet var det 543 bedrifter og 2529 sysselsatte i 1995. Omsetningen i denne næringen var 2027 millioner kroner.

Om statistikken
Statistikk over kloakk- og renovasjonstjenester og vaskeri- og renserivirksomhet ble siste gang publisert i 1988, mens frisering og begravelsesbyråvirksomhet ble publisert sist i 1992. Alle disse næringene vil nå bli publisert hvert år i Ukens statistikk. Statistikken bygger på opplysninger fra Det sentrale bedrifts- og foretaksregister i Statistisk sentralbyrå, supplert med tall fra årsregnskap i regnskapsregisteret i Brønnøysund (kilde: DM-huset AS) og merverdiavgiftsmantallet. Statistikken omfatter Nace-næring 90 (kloakk- og renovasjonsvirksomhet) og næring 93 (annen personlig tjenesteyting) unntatt 93.05 (personlig tjenesteyting ellers). Statistikk over kloakk og renovasjon omfatter ikke kommunal og fylkeskommunal virksomhet som ikke er næringsrettet, det vil si bedrifter som er underlagt kommune/fylkeskommune uten eget særregnskap.

[Figur 4]

Figur 4: Frisering og annen skjønnhetspleie. Omsetning, etter størrelses-gruppe. 1995. Prosent


[Figur 5]

Figur 5: Frisering og annen skjønnhetspleie. Antall bedrifter, etter størrelsesgruppe. 1995. Prosent


Tabeller

* Tabell 4-1: Hovedtall etter næringsundergruppe

* Tabell 4-2: Kloakk- og renovasjonsvirksomhet. Bedrifter, omsetning og sysselsetting, etter fylke. 1995


* Tabell 4-3: Vaskeri- og renserivirksomhet. Bedrifter, omsetning og sysselsetting, etter fylke.1995


* Tabell 4-4: Frisering og annen skjønnhetspleie. Bedrifter, omsetning og sysselsetting, etter fylke. 1995


* Tabell 4-5: Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier. Bedrifter, omsetning og sysselsetting, etter fylke. 1995


* Tabell 4-6: Helsestudio-, massasje- og solstudiovirksomhet. Bedrifter, omsetning og sysselsetting, etter fylke. 1995


Ny statistikk

Kloakk og renovasjon, vaskeri- og renserivirksomhet, frisering og annen personlig tjenesteyting, 1995.
Statistikken vil bli utgitt hvert år i Ukens statistikk. Mer informasjon: Frode Moen, tlf. 62 88 52 06, e-post: mof@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997