[Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997

Skattestatistikk, 1996. Foreløpige tall:

367 000 personer har AMS


Foreløpige tall viser at i underkant av 367 000 personer hadde aksjesparing med skattefradrag (AMS) i 1996. Disse fikk dermed redusert sin utlignede skatt med 336 millioner kroner, eller drøye 900 kroner per person. De siste årene har det vært en sterk økning i antall personer som bruker AMS.
Interessen for AMS har økt kraftig over tid. I 1992 fikk om lag 60 000 personer et samlet skattefradrag for AMS på 45 millioner kroner. Allerede året etter var antall personer med AMS mer enn fordoblet. Fra 1994 til 1996 økte samlet AMS-fradrag fra 131 til 336 millioner kroner.

Utnytter AMS fullt ut
Flesteparten utnytter spareordningen fullt ut. Mer enn åtte av ti AMS-sparere hadde maksimalt skattefradrag i 1996. I dette året hadde 337 000 personer i skatteklasse 1 og 30 000 personer i skatteklasse 2 AMS. Få personer bryter sparekontrakten. I underkant av 3 000 personer fikk drøye 2 millioner kroner i skattetillegg fordi de innløste sine innskudd før bindingstidens utløp.

AMS-ordningen innebærer at det gis fradrag i skatten for kjøp av andeler i verdipapirfond, eller kjøp av eller tegning av aksjer eller grunnfondsbevis i selskap eller foretak registrert i Verdipapirsentralen. Skattefradraget er begrenset til 15 prosent av årets innskudd. Maksimalt innskudd er 5 000 kroner i skatteklasse 1 og 10 000 kroner i skatteklasse 2. Vilkåret for å oppnå endelig skattefradrag, er at det enkelte års innskudd ikke innløses før fire år etter innskuddsdato.

Da skattereformen ble innført i 1992 ble sparing med skattefradrag (SMS), sparing med livsforsikring (LMS) og sparing med skattefradrag (AMS) fjernet. Ordningen med AMS ble likevel gjenopprettet mot slutten av 1992, og siden da har spareformen blitt stadig mer populær.

Boligparing for ungdom
I 1992 var det rundt 56 000 personer som hadde BSU (boligsparing for ungdom), men antallet har økt til 132 000 personer i 1996. Samlet skattefradrag for BSU utgjorde i fjor 223 millioner kroner. Om lag 70 prosent av BSU-sparerne hadde maksimalt skattefradrag på 2 000 kroner dette året. Det er imidlertid få personer under 20 år som bruker denne spareordningen. Mer enn halvparten av BSU-sparerne finner vi i aldersgruppen 24-29 år.

BSU er en spareform som ble innført i 1992. BSU går i korthet ut på at personer under 34 år kan spare inntil 10000 kroner i året, og samtidig få 20 prosent skattefradrag av det sparte beløpet. Maksimalt sparebeløp per person er 60 000 kroner. Det oppsparte beløpet kan brukes til kjøp av bolig eller til nedbetaling av gjeld på bolig anskaffet etter at spareavtalen ble inngått.

Høy inntekt
Både BSU og AMS er mest vanlig blant personer med høy inntekt. Av dem som fikk skattefradrag for BSU i 1996 hadde 11 prosent en samlet personinntekt på under 50 000 kroner, mens 22 prosent hadde en inntekt på mer enn 250 000 kroner. De tilsvarende tallene for dem med AMS var 3 og 37 prosent.

Både BSU og AMS blir mest brukt av menn. I 1996 utgjorde mennene 57 prosent av dem som fikk skattefradrag for boligsparing. Det tilsvarende tallet for aksjesparing var 59 prosent. I underkant av 30 000 personer hadde skattefradrag for både BSU og AMS i 1996. Av disse utgjorde menn 67 prosent.

[Figur 1]

Figur 1: Sum skattefradrag AMS. 1992-1996. Millioner kroner


[Figur 2]

Figur 2: Sum skattefradrag BSU. 1992-1996. Millioner kroner


Tabeller

* Tabell 1-1: Sum fradrag og tillegg BSU. Antall personer med fradrag BSU. Gjennomsnittlig fradrag BSU. Sum fradrag og tillegg AMS. Antall personer med fradrag AMS.Gjennomsnittlig fradrag AMS. Hele landet. 1992-1995. Foreløpige tall 1996

* Tabell 1-2: Sum fradrag BSU og AMS. Antall personer med fradrag BSU og AMS. Kjønn. Hele landet. 1996. Foreløpige tall


* Tabell 1-3: Antall personer, etter trinn for skattefradrag BSU. Kjønn. Hele landet. 1996. Foreløpige tall


* Tabell 1-4: Antall personer med skattefradrag BSU. Gjennomsnittlig fradrag BSU. Alder. Hele landet. 1996. Foreløpige tall


* Tabell 1-5: Antall personer, etter trinn for skattefradrag og AMS. Skatteklasse 1. Hele landet. 1996. Foreløpige tall


* Tabell 1-6: Antall personer, etter trinn for skattefradrag AMS. Skatteklasse 2. Hele landet. 1996. Foreløpige tall


* Tabell 1-7: Antall personer med fradrag for BSU og AMS, etter toppskattegrunnlag. Hele landet. 1996. Foreløpige tall


* Tabell 1-8: Antall personer med fradrag for både BSU og AMS. Sum fradrag BSU og AMS. Kjønn. Hele landet. 1996. Foreløpige tall


Ny statistikk

Skattestatistikk, 1996. Foreløpige tall. Endelige skattetall for 1996 vil bli offentliggjort i løpet av 1. kvartal 1998. Mer informasjon: Mads Ivar Kirkeberg, tlf. 62 88 52 45, e-post: mik@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997