[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 50, 1997

Harmoniserte konsumprisindekser EU/EØS, oktober 1997:

Prisen på alkohol og tobakk stiger mest i EØS


Harmonisert konsumprisindeks for EØS-området var 102,2 (1996=100) i oktober 1997. Dette er en økning på 0,1 prosent fra forrige måned. Økte priser på alkoholholdige drikkevarer og tobakk står for store deler av veksten.
Sverige, Spania og Hellas har hatt høyest prisvekst på alkoholholdige drikkevarer og tobakk det siste året. Prisøkningen i Sverige skyldes økte avgifter på tobakk.

Fra oktober 1996 til oktober 1997 (tolvmånedersraten) steg den harmoniserte konsumprisindeksen for EØS-området med 1,7 prosent. Størst prisstigning målt ved tolvmånedersraten var det i landene Hellas, Sverige og Nederland. Den laveste prisstigningen hadde Irland, Frankrike og Østerrike.

Dyrere helsepleie og utdanning
De to konsumgruppene helsepleie og utdanning bidrar også til prisveksten i EØS-området. For gruppen helsepleie er det stor variasjon i tolvmånedersratene mellom landene. Italia og Portugal har høyest stigning med henholdsvis 9,4 og 4,6 prosent, mens Hellas har en nedgang på 11,2 prosent. Landene med prisreduksjon har liten vekst i den harmoniserte konsumprisindeksen for EØS, og totalt er økningen siste tolv måneder på 3,3 prosent.

Ingen av landene innenfor EØS-området har nedgang i tolvmånedersraten for utdanningstilbud. Finland har høyest økning med 8,5 prosent, mens de andre nordiske landene har liten endring i prisen. De største landene som Storbritannia, Tyskland og Italia bidrar til en total prisøkning for utdanning på 3,8 prosent.

Post og teletjenester kan vise til nullvekst totalt sett for hele EØS-området. Sverige har i motsetning til Norge og Danmark økning i prisene på post og tele. Norge har sammen med Frankrike sterkest nedgang med henholdsvis 3,1 og 4,4 prosent. Norge hadde en tolvmånedersvekst på 1,9 prosent.

Om statistikken
Den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI) er en indikator for bruk til internasjonal sammenligning av prisutviklingen. Harmoniserte konsumprisindekser blir laget i alle EU-land, på Island og i Norge. Inntil videre omfatter den norske HKPI 86 prosent av det private konsum. Prismaterialet i Norge er faktiske utsalgspriser den 15. i hver måned. Grunnlaget for beregningene er et utvalg på om lag 750 spesifiserte forbruksvarer og tjenesteytelser.

HKPI er en kjedet Laspeyre-indeks med desember som basismåned og har 1996 som publiseringsbasis (1996=100). Områder som foreløpig er utelatt fra HKPI er enkelte forsikringstjenester, helse og utdanningstilbud berørt av offentlige overføringer og selveieres bokostnader.

Tabeller


Ny statistikk

Harmoniserte konsumprisindekser
EU/EØS, oktober 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Åse Nossum, tlf. 21 09 47 61, e-post: nos@ssb.no eller Lasse Sandberg, tlf. 21 09 47 16, e-post: san@ssb.no. Vedleggstabell side: 18.

Ukens statistikk nr. 50, 1997