[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 43, 1997

Skatteregnskapsstatistikk, januar-september 1997:

Skattevekst på 2,8 milliarder til primærkommunene


Skatteregnskapet for perioden fra januar til september viser en økning i skatteinngangen på 13,6 prosent i forhold til samme periode i fjor. Det er en kronevekst på 24,4 milliarder. I den samme perioden er det blitt innbetalt 43,6 milliarder kroner i skatt til primærkommunene. Det er en vekst på 2,8 milliarder kroner eller 6,8 prosent. Fylkeskommunenes skatteinntekter økte med 0,9 milliard kroner.
I perioden fra januar til september har skatteinngangen inklusiv oljeskattene vært på 203,3 milliarder kroner. Oljeskattene står for 18,9 milliarder kroner eller 9,3 prosent av den totale skatteinngangen.

Kommuneforvaltningen
Skatteveksten fordelt på fylker, men eksklusiv kontinentalsokkelen, har hatt en vekst på 9,3 prosent. Oslo er det fylket med den største skatteveks-ten på 14,4 prosent, etterfulgt av Vest-Agder og Akershus. To fylker har hatt en lavere vekst enn 6 prosent, Telemark med 5,6 prosent og Sogn og Fjordane med 4,7 prosent.

Det er store individuelle forskjeller i skatteinngangen til kommunene. Det er bare fire fylker (Østfold, Akershus, Vestfold og Sør-Trøndelag) utenom Oslo hvor samtlige kommuner har hatt en vekst i skatteinngangen. Hittil i år har kommuneforvaltningen mottatt skatteinntekter på 61,4 milliarder kroner som er en kronevekst på nærmere 3,7 milliarder. Denne skatte-veksten fordeler seg med om lag 2,8 milliarder kroner eller 76 prosent på primærkommunene og om lag 0,9
milliard kroner til fylkeskommunene.

Forskudds- og etterskuddsskatteordningen
Forskuddsskatteordningen utgjør 85,3 prosent av de totale skatteinntektene og beløper seg til 173,4 milliarder kroner. Dette er en vekst på 14,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Det er fellesskatt til staten og arbeidsgiveravgiften som har hatt den største kroneveksten på henholdsvis 4,1 og 4,2 milliarder.

Etterskuddsskatteordningen eksklusiv oljeskattene står for 5,6 prosent av de totale skatteinntektene. Etterskuddsskatten har hatt en økning på 7,6 prosent i forhold til 1996.

[Figur 13]

Figur 13: Skatteinngangen fordelt på fylker. Prosentvis endring januar-september fra 1995 til 1996 og fra 1996 til 1997


Om statistikken
Innbetalt skatt blir, etter fradrag for en marginavsetning, fordelt på ulike skattekreditorer ved bruk av beregnede fordelingstall. Trygde- og pensjonspremier til folketrygden er også en del av fellesinnkrevingen, unntatt såkalt sentralt beregnet arbeidsgiveravgift for statsansatte. Det er særskilte ordninger for innkreving av oljeskatter. Statistikken omfatter ikke merverdiavgift og særskatter og -avgifter.

Korreksjoner som følge av endrede nøkler for fordeling mellom skattekreditorene, er bare delvis innarbeidet i den løpende månedsstatistikken. Særlig gjelder dette korreksjoner som foretas på skattefogdnivå.

Ny statistikk

Skatteregnskapsstatistikk, januar-september 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Hovedstørrelser er tilgjengelige i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Oppgaver over skatteinngangen i de enkelte kommuner publiseres i Norges offisielle statistikk (NOS) Regionalstatistikk, i tillegg til den elektroniske utgaven av Ukens statistikk på webtjenesten. Mer informasjon: Tove Brynildsen, tlf. 21 09 47 72, e-post: tbr@ssb.no eller Rune Bye, tlf. 21 09 45 14, e-post: rby@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 43, 1997