[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse]

Ukens statistikk nr. 43, 1997

Salg av petroleumsprodukter, september 1997:

Økt salg av autodiesel


I september ble det solgt 819 millioner liter petroleumsprodukter, en nedgang på 2,5 prosent i forhold til september i 1996. Hittil i år er det solgt 7 084 millioner liter petroleumsprodukter, en økning på 0,8 prosent sett i forhold til samme periode i 1996. Det er produkter solgt som bunkers som øker, innenlands salg går noe ned.
Totalt økte salget av autodiesel med 2,5 prosent i perioden januar til september i år i forhold til i fjor.

Det er den avgiftsbelagte dieselen beregnet for bilkjøring som øker mest med 3,9 prosent, mens den avgiftsfrie bare økte med 0,6 prosent. Salget av den avgiftspliktige autodieselen steg i hele landet unntatt i Oppland. Størst stigning var det i Troms med 9,4 prosent og i Vest-Agder og Rogaland med 7,5 prosent i begge fylkene. Salget av lette fyringsprodukter var 13,7 prosent lavere i denne perioden. Det er lette fyringsoljer som viser størst nedgang med 15,5 prosent, mens salget av fyringsparafin sank med 6,5 prosent. Det er særlig innen næringene industri og andre næringsbygg at salget har gått ned, mens salget til boliger har gått noe opp.

I siste 12-månedersperiode ble det solgt 9 572 millioner liter petroleumsprodukter. Dette er en økning på 3,1 prosent i forhold til forrige 12-månedersperiode. I denne perioden har salget av autodiesel gått opp med 2,9 prosent, mens salget av lette fyringsprodukter er omtrent uendret med en nedgang på bare 0,6 prosent.

Om statistikken
Statistikken omfatter leveringer i Norge og på norsk kontinentalsokkel, forsyning av utenlandske fly og skip, selv om faktura er sendt til en kjøper med adresse i utlandet. Leveranser til norske fly og skip i utlandet er ikke med. Tallene i oversikten viser salget og ikke forbruket. For å komme frem til forbruket må en korrigere for lagerendringer hos brukerne. Produkter solgt som bunkers er leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet. Det var 22 utkjøringsdager i september i år mot 21 i fjor.

[Figur 14]

Figur 14: Salg av fyringsparafin/lette fyringsoljer. Millioner liter


Ny statistikk

Salg av petroleumsprodukter, september 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Toril Marthinsen, tlf. 21 09 49 19, e-post : tst@ssb.no , eller Ann Christin Bøeng , tlf. 21 09 47 43, e-post: abg@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 43, 1997