[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 43, 1997

Holdning til innvandrere og innvandringspolitikk, 1997:

Uendret holdning til innvandrere


Nordmenn har stort sett en uendret holdning til innvandrere og innvandringspolitikk. Undersøkelsen viser at befolkningen ikke endret syn fra 1996 til 1997 på fire holdningsspørsmål som ble stilt.
67 prosent sier seg enig at "Norge bør gi opphold til flyktninger og asylsøkere i minst samme omfang som i dag". Det er en nedgang på 3 prosentpoeng fra 1996.

Andelen som er enige i at "innvandrere bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn", ligger uendret på 86 prosent.

Andelen som mener at "innvandrere har for lett tilgang til sosialhjelp sammenlignet med nordmenn" gikk ned med 1 prosentpoeng til 53 prosent.

Påstanden "innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn", er det 44 prosent som sier seg enig i. Det er uendret fra 1996.

Eldre mest skeptisk
Som tidligere år er det den eldste aldersgruppen (67-79 år) og lavt utdannede som er blant de minst velvillige overfor innvandrere og innvandring. Mest velvillige er personer med universitets- eller høgskoleutdanning og unge eller middelaldrende personer. 52 prosent av de yngste er uenige i at innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn, mens bare 20 prosent av de eldste er av samme oppfatning.

Kvinner har mest tiltro
Kvinner har større tiltro til innvandrernes lovlydighet enn menn. Mens 50 prosent av mennene er enige i at innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn, er bare 37 prosent av kvinnene av samme oppfatning.

Viljen til å likestille innvandrere med nordmenn med hensyn til mulighet for arbeid er noe mindre i Nord-Norge enn i Oslo/Akershus. Det er ellers en noe større andel i de største byene enn i resten av landet som har tiltro til innvandrernes lovlydighet.

Partitilhørighet
Holdningen til innvandrere og innvandring varierer betydelig etter politisk partitilhørighet. Sosialistisk Venstreparti (SV) og Venstre er de to partiene som har de mest innvandrervennlige tilhengerne, mens Fremskrittspartiets (FrP) tilhengere er de minst innvandrervennlige. Det varierer fra spørsmål til spørsmål hvor de øvrige partiene befinner seg mellom disse ytterpunktene. Størst variasjon i holdning viser Høyres velgere. De ligger nærmest SVs og Venstres velgere i synet på innvandrernes rett til arbeid, mens de ligger nærmest FrPs velgere i oppfatningen av innvandrernes kriminalitet og sosialhjelpsbruk.

Om statistikken
Statistikken er et oppdrag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet og ble gjennomført i mai og juni i år. For femte år på rad er det stilt fire spørsmål om holdninger til innvandrere og innvandringspolitikk i omnibusundersøkelsen. I alt ble 1377 personer i aldersgruppen 16-79 år intervjuet.

[Figur 1]

Figur 1: Holdning til påstanden "Norge bør gi opphold til flyktninger og asylsøkere i minst samme omfang som i dag". Andel enig og uenig. Prosent. 1993-1997


[Figur 2]

Figur 2: Holdning til påstanden "Innvandrere bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn". Andel enig og uenig. Prosent. 1993-1997


[Figur 3]

Figur 3: Holdning til påstanden "Innvandrere har for lett tilgang til sosialhjelp sammenlignet med nordmenn". Andel enig og uenig. Prosent. 1993-1997


[Figur 4]

Figur 4: Holdning til påstanden "Innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn". Andel enig og uenig. Prosent. 1993-1997


Ny statistikk

Holdning til innvandrere og innvandringspolitikk, 1997.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk samt i serien Notater. Mer informasjon: Svein Blom, tlf. 21 09 48 72, e-post: sbl@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 43, 1997