[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 42, 1997

Utenrikshandelen med varer, september 1997. Hovedtall:

Rekordhøy tradisjonell vareeksport


Den tradisjonelle vareeksporten for september ble på 15,4 milliarder kroner. Det er 22,8 prosent høyere enn for september 1996. Tallet er det høyeste som er registrert for en enkelt måned. Vareeksporten inkludert råolje og naturgass kom opp i 28,4 milliarder kroner og er 6,1 prosent høyere enn for samme måned i fjor. Importen økte med 12,8 prosent til 21,2 milliarder kroner, og dette gir et overskudd i varehandelen med utlandet på 7,2 milliarder for september.
Den tradisjonelle vareeksporten økte med 2,9 milliarder kroner fra september i fjor, og økningen gjelder svært mange varegrupper og produkter. Eksporten av metaller og jern/stål bidrog med 690 millioner kroner i merverdi i forhold til september 1996. For primære aluminiumslegeringer steg eksporten med 302 millioner, mens den for olje-/gassrør steg med 166 millioner. Raffinerte mineralolje- og gassprodukter økte med 516 millioner. Det er bilbensin som er viktigste eksportvare her, og økningen ble på 208 millioner for dette produktet. Tung fyringsolje og flytende propan bidrog deretter mest.

Produkter innen maskiner og transportmidler trakk opp verdiøkningen med 514 millioner. Her bidrog transportmidler og utstyr innen telekommunikasjon mest med vel 200 millioner hver og industrimaskiner med resten.

Fiskeeksporten går fortsatt bra og ble på 2,25 milliarder kroner i september, som er en økning på 264 millioner eller 13 prosent. Klippfiskeksporten på 144 millioner er en økning på 59 millioner fra september i fjor. For de ni første månedene i år er økningen i fiskeeksporten på 6 prosent og indikerer enda en ny årsrekord. Organiske og uorganiske kjemiske produkter steg med 158 millioner og kunstgjødseleksporten steg med 65 millioner. Papirmasse er en av de få viktige varegruppene som viser en lavere eksport. Denne varegruppen har sunket med 8 prosent hittil i år.

Liten olje- og gasseksport
Samlet råolje- og naturgasseksport fra sokkelen ble på 13,0 milliarder kroner i september. Det er 1,2 milliarder lavere enn for september i fjor. Den lave oljeeksporten skyldes særlig redusert aktivitet på Gullfaksfeltet og har sammenheng med årlig vedlikehold på ettersommeren/høsten. Ser vi på hele perioden januar til september, har derimot oljeeksporten økt med 8 prosent og naturgassen med 20 prosent sammenlignet med samme periode i 1996.

Over halve importen er maskiner/kjøretøy og ferdigvarer
Importøkningen ble på 2,4 milliarder kroner i september i forhold til samme måned i fjor. En varegruppe, elektrisk kraft, viste betydelig nedgang i eksportverdi fra 516 millioner kroner i september 1996 til bare 8 millioner i september i år. Som for eksporten fordeler importøkningen seg på mange varegrupper og en god del varer gjelder innsats til industri og til transportnæringen.

Varegruppene maskiner/transportmidler og ferdigvarer kom til sammen opp i 11,8 milliarder og står for 1,8 milliarder av importøkningen. For kontormaskiner og IT-utstyr alene økte importen med 457 millioner, mens industrimaskiner, kraftmaskiner og elektriske maskiner steg med 558 millioner. Jern/stål pluss varer av metaller kom ut med 275 millioner i høyere importverdi. Vi importerte også for 190 millioner mer i klær, 71 millioner mer i møbler og for 243 millioner mer av diverse ferdigvarer.

Sesongjusterte tall
Sesongjusterte tall for tradisjonell import viser en økning på 1,9 prosent for perioden fra juli til september i år sammenlignet med perioden april til juni. For eksporten av tradisjonelle varer viser de sesongjusterte tallene en oppgang på 6,0 prosent for de samme tremånedersperiodene.

Nye frigivingsdatoer
Fra og med neste måned vil pressemelding over utenrikshandelen med varer frigis kl 0945 den 15. eller første etterfølgende virkedag og ikke den 13. som tidligere. Samtidig vil også de detaljerte handelstallene bli frigitt. Tidligere ble bare hovedtall publisert samtidig med pressemeldingen, mens de detaljerte handelstallene ble frigitt om lag ti dager senere. Også publiseringen av Månedsstatistikk over utenrikshandelen vil bli tilsvarende framskjøvet.

Om statistikken
Omfang: Alle tall gjelder utenrikshandel med varer. Utenrikshandel med tjenester er ikke med. Tjenestebalansen inngår i utenriksregnskapet sammen med rente- og stønadsbalansen og vil bli publisert senere. Import og eksport av skip og oljeplattformer er ikke med her.

Tradisjonelle varer: Ved import, alle varer utenom skip og oljeplattformer. Ved eksport, alle varer utenom skip og oljeplattformer, råolje og naturgass.

Ny statistikk

Utenrikshandelen med varer, september 1997. Hovedtall
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og i Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Detaljerte tall blir tilgjengelig ved Kundetjenesten for utenrikshandel, tlf. 21 09 47 52/53 f.o.m. fredag 24. oktober og blir publisert i Månedsstatistikk over utenrikshandelen i uke 45. Mer informasjon: Hans Kristian Østereng, tlf. 21 09 47 13, e-post: hko@lynx.ssb.no.

Tabeller

Månedsstatistikk over utenrikshandelen er også tilgjengelig på Internett: http://www.ssb.no

Ukens statistikk nr. 42, 1997