[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 41, 1997

Utgifter til utviklingshjelp. Foreløpige tall fra OECD, 1996:

Mindre penger til utviklingshjelp fra OECD-landene


Foreløpige tall fra OECD viser at offentlige utgifter til utvik-lingshjelp i 1996 var på om lag 55,1 milliarder dollar. For OECD som helhet utgjorde dette 0,25 prosent av medlemslandenes samlede bruttonasjonalinntekt (BNI). Dette er den laveste siden De forente nasjoner (FN) vedtok målsettingen på 0,70 prosent for nesten 30 år siden. Norges bistand var på 1,3 milliarder dollar i 1996, eller drøye 9 milliarder kroner. Det vil si 0,85 prosent av BNI.
Utgifter til utviklingshjelp som andel av BNI er nå det vanligste internasjonale sammenligningsgrunnlag. I 1970 vedtok FN målsettingen om at utvik-lingshjelpen skulle utgjøre 0,7 prosent av BNI. De skandinaviske landene oppnådde dette målet i løpet av 1970-tallet. I 1996 var det bare Danmark, Norge, Sverige og Nederland som oppfylte denne målsettingen. For OECD som helhet var andelen på 0,25 prosent i 1996, mot 0,27 prosent i 1995.

De foreløpige tallene fra OECD viser at medlemslandenes offentlige utgifter til utviklingshjelp var på 55,1 milliarder dollar i 1996. Dette var noe lavere enn året før da landene gav 58,9 milliarder dollar. Hovedårsaken til nedgangen er den kraftige reduksjonen i bistand fra Japan. Japan var i 1995 den klart største bistandsyteren blant OECD-landene med 14,5 milliarder dollar. I 1996 var bistanden på 9,4 milliarder, som er en nominell nedgang på 35 prosent.

Bistandsutgiftene i USA og Italia falt kraftig fra 1994 til 1995. I 1996 er begge landene tilnærmet tilbake til nivået fra 1994. Årsaken til disse svingning-ene skyldes i stor grad tidspunkter for tilknytningen til multilaterale avtaler. Forsinkelsene i USA i forbindelse med behandlingen av 1996-budsjettet hadde også innvirkning.

Den norske bistanden økte fra 1,2 milliarder dollar i 1995 til 1,3 milliarder dollar i 1996. Dette utgjorde en økning på over 5 prosent. Allikevel går bistanden som andel av BNI ned fra 0,87 prosent i 1995 til 0,85 prosent i 1996, som følge av veksten i BNI.

Om statistikken
Begrepet offentlige utgifter til utviklingshjelp brukes både om den bistand som overføres direkte til mottakerlandet (bilateral hjelp) og om den bistand som går via FN eller andre organisasjoner (multilateral hjelp). Dette begrepet må ikke forveksles med løpende overføringer til utlandet.

Statistikken er basert på årlig rapportering fra de enkelte medlemslandene i OECD. I Norge er det NORAD som har ansvaret for denne rapporteringen. Formålet med statistikken er å fremskaffe internasjonale sammenlignbare data om nivå og struktur på OECD-landenes utgifter til utviklingshjelp.

[Figur 1]

Figur 1: Offentlige utgifter til utviklingshjelp. 1996. Prosent av bruttonasjonalinntekt


Ny statistikk

Utgifter til utviklingshjelp. Foreløpige tall fra OECD, 1996.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Jan Gerhard Rødal, tlf. 21 09 45 24, e-post: jgr@ssb.no.

Tabeller


Ukens statistikk nr. 41, 1997