[Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 41, 1997

Etterforskede lovbrudd, 1996. Foreløpige tall:

Flere lovbrudd oppklares


Politiet oppklarte 26 prosent av alle forbrytelsene som ble ferdig etterforsket i 1996. Dette er en oppgang fra 24 prosent i 1995 og den høyeste oppklaringsprosenten på 1990-tallet. Samtidig har oppklaringsprosenten for sedelighetslovbrudd sunket fra 49 til 37.

Politiet etterforsket ferdig totalt 379000 lovbrudd i 1996. Av disse var 275 400 forbrytelser og 103 600 forseelser. Dette er de høyeste tallene som er registrert for ferdig etterforskede lovbrudd i ett år. Samtidig økte andelen oppklarte forbrytelser fra 24 prosent i 1995 til 26 prosent i 1996. Dette er like høyt som i 1994, og vi må helt tilbake til 1977 for å finne en høyere oppklaringsprosent. For-seelsene ble like ofte oppklart i 1996 som i 1995, det vil si 74 prosent av
sakene.

Oslo ikke lenger dårligst
Oslo politidistrikt hadde en rekordlav oppklaringsprosent for forbrytelser i 1995 på bare 12. I 1996 økte denne til 18 prosent, noe som var bedre enn Asker og Bærum politidistrikt der bare 15 prosent av forbrytelsene ble oppklart. I den andre enden av skalaen finner vi Lofoten og Vesterålen, Sør-Varanger, Vardø og Økokrim som alle oppklarte 50 prosent eller mer av forbrytelsene. Når det gjelder forseelser hadde Halden, Kongsvinger, Vardø og Økokrim en oppklaringsprosent på 85 eller høyere, mens Stavanger, Fjordane, Nordmøre og Uttrøndelag oppklarte mindre enn 68 prosent av forseelsene.

Stor spredning blant lovbruddsgruppene
Oppklaringsprosenten varierer mye med type lovbrudd. Dette har også en del å si for oppklaringsprosenten for de enkelte politidistrikter, siden sammensetningen av lovbruddene ikke er lik i de forskjellige distriktene. I 1996 ble 87 prosent av alle narkotikalovbruddene som ble ferdig etterforsket oppklart, mens det samme var tilfelle for bare 21 prosent av skadeverkene.

Det var bare blant sedelighetslovbruddene at oppklaringsprosenten sank, fra 49 prosent i 1995 til 37 prosent i 1996. Her har også antallet etterforskede saker økt med nesten 30 prosent. Imidlertid viste nesten ingen kategorier blant sedelighetslovbruddene noen stor økning. Det var kategorien «Utbredelse av utuktige skrifter mv.» som stod for størstedelen av totaløkningen.

Ny statistikk

Etterforskede lovbrudd, 1996. Foreløpige tall.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk og i Norges offisielle statistikk (NOS) Kriminalstatistikk. Statistikken baserer seg på politiets sentrale registreringssystem (STRASAK). Mer informasjon: Frants Gundersen, tlf. 21 09 45 43, e-post: fgu@ssb.no.

TabellerUkens statistikk nr. 41, 1997