[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 38, 1997

Produsentprisindeksen, per 15. august 1997:

Noe bedre priser på eksport


Produsentprisindeksen totalt steg med 0,5 prosent fra juli til august, etter 0,4 prosent i forrige måned. Fra august 1996 til august 1997 (tolvmånedersveksten) steg prisene med 2,4 prosent, etter 2 prosent i juli.
Indeksen for oljeutvinning og bergverksdrift steg med 1,8 prosent fra juli til august. Tolvmånedersveksten var på 12,3 prosent, etter om lag det samme i juli. For august var gjennomsnittlig pris på råolje (Brent Blend) i overkant av 18,5 dollar per fat - en stigning på 1,6 prosent fra forrige måned. Augustprisen omregnet til norske kroner tilsvarer om lag 143 kroner basert på gjennomsnittlig valutakurs for måneden.

Industriens produsentpriser steg totalt med 0,4 prosent fra juli til august. Det var i første rekke økte priser på kjemiske produkter og metaller som trakk indeksen opp. For øvrige næringer var det bare mindre endringer.

Tolvmånedersveksten i industrien var 1,7 prosent i august, etter 1,3 prosent i juli. Oppgangen har i første rekke bakgrunn i økte priser på eksport. Fra juli til august økte industriens eksportpriser med 0,7 prosent. Tolvmånedersraten på eksport lå på 0,7 prosent i august, etter -0,5 prosent i juli. Det er i første rekke høyere priser på raffinerte oljeprodukter og ikke-jernholdige metaller som trekker opp. På hjemmemarkedet har tolvmånedersveksten vært forholdsvis stabil rundt 2 prosent det siste året. I august lå veksten på 2,1 prosent, etter 2 prosent i juli.

Om statistikken
Produsentprisindeksen måler prisutviklingen for produksjonen i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Det innhentes priser ved salg til norsk marked og/eller eksport.

Alle priser skal være uten vareavgifter og merverdiavgift, og de skal oppgis per 15. i hver måned. Vektgrunnlaget er nasjonalregnskapstall for 1979. Undersøkelsen omfatter om lag 1300 representantvarer fordelt på om lag 500 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på om lag 2000 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt vel 90 hver måned. Statistikken er under omlegging.

Ny statistikk

Produsentprisindeksen, per 15. august 1997.
Statistikken utgis månedlig i Ukens statistikk samt i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42, e-post: tva@ssb.no

Tabeller

Ukens statistikk nr. 38, 1997