[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 38, 1997

Finansinstitusjoner, 2. kv. 1997:

Sterk utlånsvekst fra banker og finansieringsforetak


Utlån til publikum fra norske finansinstitusjoner økte i løpet av 2. kvartal i år med 38 milliarder kroner, dobbelt så mye som økningen i årets 1. kvartal. Totalt utgjør utlånene nå 958 milliarder kroner.
Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor har de totale utlånene økt med 92 milliarder kroner, eller 11 prosent.

Bankene står for 90 prosent av utlånsveksten i 2. kvartal, det vil si en volumøkning på 34 milliarder kroner siden forrige kvartal. Finansieringsforetakene økte utlånene over samme periode med 6 milliarder kroner. Utlån fra statlige låneinstitutter og forsikringsselskaper var ved utgangen av 2. kvartal på henholdsvis 170 og 50 milliarder kroner. Det betyr en nedgang på 2 milliarder siden forrige kvartal for begge institusjonstypene.

Bankene øker markedsandelen
Bankene har den største andelen av utlån til publikum med 66 prosent per 2. kvartal 1997, og sammenlignet med tilsvarende periode i fjor har markedsandelen økt med knapt 3 prosentpoeng.

Med en markedsandel på 18 prosent er de statlige låneinstituttene nest største långiver, men de har likevel tapt 2 prosentpoeng i løpet av det siste året. Også forsikringsselskapene lånte ut mindre ved utgangen av årets 2. kvartal enn ved samme periode i fjor. Med sine 5 prosent står forsikrings-selskapene for en relativt beskjeden andel av utlån til publikum. Finansieringsselskapene har hatt en svak utlånsvekst det siste året og hadde per 2. kvartal i år en utlånsandel på 11 prosent.

Forvaltningskapitalen i finansinstitusjonene har økt med 16 prosent det siste året, og utgjorde 1 960 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 1997. Norges Bank har i denne perioden hatt den relativt største økningen hvor forvaltningskapitalen økte med hele 41 prosent til 292 milliarder kroner.

Den gjennomsnittlige utlånsrenten i banker, kredittforetak og livsforsikringsselskaper har falt ytterligere gjennom 2. kvartal, og er nå på 5,8 prosent i forretningsbanker og sparebanker, 6,2 prosent i kredittforetak og 5,1 prosent i livsforsikringsselskap. I de statlige låneinstituttene falt renten med 0,2 prosentpoeng, og er nå nede i 4,5 prosent. Siden 2. kvartal i fjor har den gjennomsnittlige utlånsrenten i bankene og de statlige låneinstituttene falt med 1,3-1,4 prosentpoeng, i livsforsikringsselskapene med 1 prosentpoeng og i kredittforetakene med 0,8 prosentpoeng.

[Figur 13]

Figur 13: Finansinstitusjoner. Gjennomsnittlig rente på utlån. Prosent p.a.


Om statistikken
Statistisk sentralbyrå har fra og med 1. kvartal 1996 gått over til å presentere kvartalstall for finansinstitusjonene. Endringen i publiseringsform og hyppighet har bakgrunn i at Norges Bank fra 1. januar 1996 tok over arbeidet med innhenting av detaljerte regnskapstall for private og offentlige banker, kredittforetak og finansieringsselskaper. I den offisielle kvartalsstatistikken er grupperingen av finansinstitusjonene basert på EUs standard for næringsgruppering NACE. Statlige låneinstitutter grupperes i NACE sammen med finansieringsforetak. I kvartalsstatistikken er det imidlertid gitt separate tall for de statlige låneinstituttene med bakgrunn i deres sterke posisjon på lånemarkedet.

Ny statistikk

Finansinstitusjoner, 2. kv. 1997.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og i Bank- og kredittstatistikk. Mer informasjon: Ole Marius Tidemann, tlf. 21 09 44 68, e-post: omt@ssb.no eller Kjell Hammer, tlf. 21 09 45 13, e -post: klh@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 38, 1997