[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 35, 1997

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning,
januar/februar 1997:

Økt omsetning i 1. termin


Omsetningen innen olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning var om lag 104 milliarder kroner i januar/februar (1. termin) 1997, en økning på 9,8 prosent fra samme periode i fjor. Omsetningen av olje, gass og elektrisk kraft økte noe mindre enn i foregående terminer, mens industriomsetningen har en noe mer stabil vekst.
Omsetningen innen olje- og gassutvinning økte med 20,4 prosent fra
1. termin 1996 til 1. termin 1997, til om lag 28 milliarder kroner. Økningen skyldes både økt produksjon og høyere priser. I samme tidsrom økte omsetningen av elektrisk kraft med vel 11 prosent til 14,6 milliarder kroner mens industrien omsatte for 60,5 milliarder kroner - en økning på 4,9 prosent.

Industriens omsetning
Industribedriftene har hatt en forholdsvis stabil vekst i omsetningen gjennom de siste terminene. Etter en økning på 7,8 prosent i 5. termin i fjor har vekstraten falt til rundt 5 prosent i de to siste terminene. I 1. termin i år var det en bredt anlagt vekst i omsetningen der mange næringer hadde økning jevnført med samme periode i fjor. Omsetningen falt imidlertid noe, sesongnormalt, sammenlignet med
6. termin i fjor. For metallindustri og treforedling har imidlertid utviklingen i omsetningen vært svakere.

Størst økning hadde oljeraffinering og mineralproduktindustrien med henholdsvis 29,8 og 28,5 prosent. Også de tradisjonelle verkstednæringene har hatt en sterk oppgang i omsetningen gjennom de siste terminene, spesielt i maskinindustrien og transportmiddelindustrien.

Nærings- og nytelsesmiddelindustrien omsatte for om lag 14 milliarder kroner, en økning på 0,6 prosent jevnført med samme periode i 1996. Veks-ten har gjennom de siste terminene falt noe. I 5. termin i fjor hadde næringen en vekst på 6,7 prosent og i 6. termin 1,5 prosent. Utviklingen i 1. termin preges av fortsatt vekst i omsetningen av næringsmidler, mens omsetningen av nytelsesmidler gikk ned. Størst bidrag til veksten i omsetningen av næringsmidler kom fra kjøttindustrien og produksjon av dyrefôr.

Omsetningen innen treforedling og metallindustri falt med henholdsvis 10,4 og 8,2 prosent jevnført med
1. termin 1996. Utviklingen har bakgrunn i lavere priser på internasjonale varemarkeder.

Om statistikken
I statistikken anvendes kun manntallet over merverdiavgiftspliktige. På grunn av et etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet og oppdateringer av bedriftsopplysninger beregnes de seks siste terminene på nytt. Se også Ukens statistikk nr. 8/96 for mer informasjon om statistikken. Det publiseres også tall for detaljhandelen og bygg- og anlegg på grunnlag av samme kilde.

Ny statistikk

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, januar/februar 1997.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Toril Staveli Marthinsen, tlf. 21 09 47 45, e-post: tst@ssb.no eller Espen Sørensen, tlf. 21 09 49 11, e-post: esn@lynx.ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 35, 1997