[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 35, 1997

Priser på elektrisk kraft til industrien, 1. juli 1997:

Reduserte kraftpriser til industrien


Det siste halvåret har kraftprisen i nye kontrakter til industri med effektbehov under 10 MW sunket med 25,7 prosent. Sam-tidig har gjennomsnittlig kraftpris til industri med effektbehov over 10 MW sunket med 10,8 prosent. Kraftprisene har dermed nærmet seg pris-nivået fra før den sterke prisoppgangen i andre halvår i fjor. Det er industri med det største forbruket av elektrisk kraft som har oppnådd kraftpriser nærmest prisnivået fra januar 1996.
Prisnivået til industri med effektbehov over 10 MW ligger nå 0,3 prosent høyere enn ved inngangen til 1996. For industri med effektbehov over 37,5 MW ligger kraftprisene under nivået fra januar 1996. Gjennomsnittlig kraftpris i nye kontrakter til indust-ri med effektbehov mellom 30 og 10000 kW ligger 5,5 prosent høyere enn ved inngangen til 1996. Til sammenligning lå spotprisen per 1. juli i år 51,8 prosent under spotprisen fra
1. januar i fjor. Siden 1. januar 1996 har spotprisen falt fra 19,2 til 9,2 øre/kWh i juli i år.

Gjennomsnittsprisen for industrien med effektbehov under 10 MW var
1. juli i år 17,3 øre/kWh. For ett år siden var tilsvarende pris 24,2 øre/kWh og for to år siden var den 16,7 øre/kWh.

Spredningen i prisene er også vesentlig lavere nå enn bare for et halvt år siden. Avstanden mellom høyeste og laveste kraftpris til industri med
effektbehov under 10 MW var på 12,4 øre/kWh for et halvår siden. Nå er denne spredningen redusert til 4,5 øre/kWh. Avstanden mellom høyeste og laveste kraftpris til industri med effektbehov over 10 MW var på 21,2 øre/kWh for et halv år siden. Nå er denne spredningen redusert til 13,7 øre/kWh.

Hovedårsaken til de reduserte prisene i kraftmarkedet er økning i vannstanden i magasinene til kraftprodusentene. Det er nå mer vann i magasinene enn gjennomsnittet (medianen) for tilsvarende periode fra 1982 til 1991. Mandag 18. august ble fyllingsgraden målt til 80,3 prosent, til sammenligning var medianen 77,9 prosent.

Om statistikken
Statistikken over priser på elektrisk kraft til industrien startet i 1995 og inngår i et fellesopplegg for EØS-området. Formålet med statistikken er å kartlegge prisvariasjoner for sluttbrukere i industrien.

Opplegget for statistikken innebærer at det fra og med 1. januar 1995 gis halvårlige opplysninger om blant annet priser på elektrisk kraft til sluttbrukere i industrien etter spesifiserte inndelinger med hensyn til årsforbruk, maksimal effekt og brukstid. Utvalget av energiverk er trukket på bakgrunn av elektrisitetsstatistikken 1994. Næringskundene er delt i to grupper: Forbrukere med maksimal etterspørsel på inntil 10 MW og forbrukere med et effektbehov på over 10 MW.

Prisene for den førstnevnte gruppen med et effektbehov inntil 10 MW gjelder nye ettårskontrakter avtalt per 1. januar eller per 1. juli. Dette betyr at prisene ikke er gjennomsnittspriser for det industrien i Norge virkelig betaler, men de prisene som industrien må betale om de inngår nye kontrakter. Kraftpriser og tariffer er hentet inn fra de 27 største distributørene av elektrisitet til industrien. Prisene som oppgis bygger i mange tilfeller på en skjønnsmessig vurdering.

Prisene for den andre gruppen med et effektbehov på over 10 MW skal være gjennomsnittspriser for kraftkrevende industri per 1. januar eller per 1. juli. Informasjon innhentes fra alle energiverk og industriforetak med egen kraftproduksjon som forsyner tungindustri og treforedling.

[Figur 13]

Figur 13:
Gjennomsnittspriser på elektrisk kraft til industrien. Øre/kWh1Ny statistikk

Priser på elektrisk kraft til industrien, 1. juli 1997.
Statistikken utgis hvert halvår i Ukens statistikk. Mer informasjon: Johan Lindstrøm, tlf. 21 09 47 70, e-post: jli@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 35, 1997