[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 35, 1997

Lastebilundersøkelsen, 1. halvår 1997. Internasjonale transporter:

Norske godsbiler kjører mer til og fra utlandet


De norskregistrerte godsbilene utførte et større transportarbeid og transporterte mer på utlandet i 1. halvår 1997 enn i tilsvarende periode året før. Den totale kjørelengden endret seg imidlertid lite. Sverige er det desidert største mottaker-/avsenderlandet av gods som fraktes på norske lastebiler.

Transportarbeidet ved internasjonale godstransporter med norske godsbiler medregnet kjøring på norsk område i forbindelse med utenlandstransporten utgjorde vel 1,5 milliarder tonnkilometer i 1. halvår 1997. Dette er en økning på 7,5 prosent fra samme periode i 1996. Tredjelands- og kabotasjetransportene utgjorde vel 36 millioner tonnkilometer. Dette er en andel av det totale transportarbeidet på 2,4 prosent. Andelen i 1. halvår 1996 var på 1,7 prosent.

Det ble transportert 11,8 prosent mer gods utenlands 1. halvår i år enn i samme periode året før, tilsvarende 2,1 millioner tonn. Av dette ble 1026000 tonn transportert fra Norge og 975 000 tonn til Norge. Dette er en økning i eksporten på 9,9 prosent og en økning i importen på 10,7 prosent. Tredjelands- og kabotasjetransportene utgjorde nær 63 000 tonn. Dette tilsvarte en andel av den totale transportmengden på 3 prosent, mot 1,7 prosent i 1. halvår 1996.

Sverige og Tyskland største utenlandsmarked
De største mottaker-/avsenderlandene for gods til og fra Norge var Sverige og Tyskland. Til sammen utgjorde de norske transportene til og fra disse to landene 77,2 prosent av den totale transportmengden og vel 56,2 prosent av transportarbeidet i 1. halvår 1997. De tilsvarende andelene i 1.halvår 1996 var henholdsvis 74,4 og 48,5 prosent.

56,6 prosent av transportmengden og 55,6 prosent av transportarbeidet til og fra Norge i 1. halvår i år bestod av stykkgods og bearbeidede varer med videre. Varegruppen næringsmidler og fôr, som blant annet omfatter fiskevarer, står for en betydelig andel av transportene ut av landet. Den har en eksportandel på 16,4 prosent i 1. halvår, tilsvarende om lag 168 000 tonn.

Den totale kjørelengden med og uten last var på vel 86 millioner kilometer, omtrent det samme som i 1. halvår 1996. Dette omfatter også kjøring i Norge på turer til og fra utlandet.

Om statistikken
Undersøkelsen bygger på kjørerapporter fra et utvalg av norskregistrerte godsbiler i leiebiltransport med nyttelast 3,5 tonn og over, som driver internasjonal transport. Utvalget trekkes hvert kvartal fra Vegdirektoratets register over bedrifter som har fellesskapstillatelse for kjøring på utlandet. På grunnlag av utvalget beregnes totaltall for norske godsbilers kjøring i internasjonal godstransport. De beregnede tallene vil være beheftet med en viss statistisk usikkerhet, og resultatene må derfor tolkes med varsomhet.

Statistikken omfatter ikke biler i egentransport, og heller ikke lastebiler, varebiler og kombinerte biler med nyttelast under 3,5 tonn. Dette antas imidlertid å ha relativt liten betydning for vurderingen av det totale transportomfanget. Slik undersøkelsen er lagt opp er det dessuten vanskelig å fange opp kjøringen til norskregistrerte biler som er stasjonert i utlandet for et lenger tidsrom. Dette kan særlig ha betydning for vurderingen av omfanget av kabotasjetransporten. Kjøring som skjer direkte fra Norge til et land utenom EU, såkalte CEMT-tillatelser, fanges heller ikke opp. I praksis vil dette si transporter til/fra Russland over Storskog tollsted.

Internasjonal transport: Omfatter kjøring til/fra Norge, det vil si hvor av- eller pålessing skjer i Norge, transittrafikk samt tredjelands- og kabotasjekjøring. Kabotasje: Transport innen et annet land enn der bilen er registrert. Tredjelandskjøring: Transport mellom to utland. Transportmengde: Bruttovekten av det gods som blir transportert, medregnet emballasje. Transportarbeid (tonnkilometer): Transportmengden for én tur multiplisert med kjørt distanse. Nyttelast: Den maksimalt tillatte godsmengden bilen er registrert for.

[Figur 14]

Figur 14: Transportarbeid med norske godsbiler i utenlandstransport. 1996-1997. Kvartal


Ny statistikk

Lastebilundersøkelsen 1. halvår 1997. Internasjonale transporter.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Hovedtall vil i tillegg bli publisert i Norges offisielle statistikk (NOS) Samferdselsstatistikk. Mer informasjon: Asbjørn Wethal, tlf. 62 88 54 15,
e-post: aww@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf.
62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 35, 1997