[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 33, 1997

Produsentprisindeksen, per 15. juli 1997:

Råoljeprisen stiger


Produsentprisindeksen totalt økte med 0,4 prosent fra juni til juli. Tolvmånedersveksten i juli var 2 prosent, det samme som i juni. Industriens produsentpriser steg med 0,3 prosent fra
juni til juli.

Indeksen for oljeutvinning og bergverksdrift steg med 2,4 prosent fra juni til juli. Tolvmånedersraten for gruppen var i juli 12,4 prosent, etter 11,8 prosent i juni. I juli var gjennomsnittlig pris for råolje (Brent Blend) vel 18,4 dollar per fat - en økning på 2,9 prosent fra forrige måned. Juliprisen omregnet til norske kroner tilsvarer om lag 137 kroner basert på gjennomsnittlig valutakurs for måneden.

Industriens produsentpriser gikk opp med 0,3 prosent fra juni til juli. Her var det i første rekke høyere priser på næringsmidler og metaller som trakk opp. I de øvrige næringene var det bare mindre endringer.

Industriens produsentpriser på hjemmemarkedet økte med 0,3 prosent fra juni til juli. Tolvmånedersveksten falt til 2 prosent i juli, etter 2,3 prosent i juni. Produsentprisene på eksport steg med 0,2 prosent fra juni til juli. Tolvmånedersraten viser at eksportprisene fortsatt er lavere enn på samme tid i fjor, men har hatt en positiv utvikling gjennom de siste månedene. Prisene på metaller, som falt kraftig i begynnelsen av fjoråret, har tatt seg betydelig opp i år. Også prisene på treforedlingsprodukter har styrket seg noe, men ligger fortsatt lavere enn i det siste toppåret 1995.

Om statistikken
Produsentprisindeksen måler prisutviklingen for produksjonen i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Det innhentes priser ved salg til norsk marked og/eller eksport.

Alle prisene skal være uten vareavgifter og merverdiavgift, og de skal oppgis per 15. i hver måned. Vektgrunnlaget er nasjonalregnskapstall for 1979. Undersøkelsen omfatter om lag 1 300 representantvarer fordelt på om lag 500 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på om lag 2 000 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt vel 90 hver måned. Statistikken er under omlegging.

Ny statistikk

Produsentprisindeksen, per 15. juli 1997.
Statistikken utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42, e-post: tva@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 33, 1997