[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 33, 1997

Moderat nedgang i antall
arbeidsledige


Sysselsettingen økte med 67 000 siste år, mens arbeidsledigheten ble redusert med 8 000. 107000 personer var uten arbeid i 2. kvartal 1997. De arbeidsledige utgjorde da 4,6 prosent av arbeidsstyrken, mot 5,1 prosent samme kvartal året før. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU).
Andelen yrkesaktive i befolkningen (16-74 år) var 73,1 prosent i 2. kvartal 1997, mot 71,4 prosent samme kvartal i fjor. Yrkesdeltakelsen økte med 1,8 prosentpoeng for kvinner og 1,5 prosentpoeng for menn. Økningen gjaldt alle aldersgrupper med unntak av personer over 66 år. Størst økning var det blant personer under 30 år.

Sysselsettingen steg innenfor de fleste næringer. Sterkest vekst var det i offentlig administrasjon, forretningsmessig tjenesteyting og bygge- og anleggsvirksomhet, men også innen industri og varehandel var veksten betydelig. Innen jordbruk og skogbruk var det derimot nedgang i antall sysselsatte.

Fortsatt høy ledighet blant
ungdom

Fra 2. kvartal 1996 til samme periode i år gikk ledigheten ifølge AKU ned med 7 000 blant menn og med 1 000 blant kvinner. Ledigheten ble redusert fra 5,1 til 4,4 prosent for menn og fra 5,1 til 4,9 prosent for kvinner. Blant ungdom 16-24 år var 13,5
prosent arbeidsledige. Fortsatt høy ledighet blant ungdom har sammenheng med at stadig nye melder seg på arbeidsmarkedet i en situasjon hvor jobbtilbudet er stort. Yrkesdeltakelsen blant ungdom er fortsatt vesentlig lavere enn under forrige høykonjunktur.

Økt sykefravær blant kvinner
I 2. kvartal 1997 var det 70 000 som var fraværende på grunn av sykdom hele undersøkelsesuken. Det er 4 000 flere enn på samme tid i 1996. Andelen med sykefravær var 4,0 prosent for kvinner og 2,5 prosent for menn, en økning fra året før på 0,5 prosentpoeng for kvinner mot en nedgang på 0,2 prosentpoeng for menn.

Markert økning i utførte
ukeverk

Effekten av påskeferiens ulike plassering i 1996 og 1997 gir store utslag i tall for utførte ukeverk. Justert for effekten av plasseringen av påskeferien kan veksten i utførte ukeverk siste år anslås til 73 000 sammenlignet med 146 000 ifølge ukorrigerte tall. Tallene i vedleggstabellene er ukorrigerte, med unntak av sesongjusterte tall.

Om statistikken
Tallene i AKU er beregnet på grunnlag av intervju med et personutvalg av befolkningen (24 000 i kvartalet). For tall fra utvalgsundersøkelser som AKU, gjelder at en må ta hensyn til utvalgsvariansen ved tolking av tallene. Mange mindre endringer og forskjeller er ikke utsagnskraftige, og en må for eksempel være særlig varsom med å tolke endringer mellom to kvartal isolert, uten samtidig å se på den langsiktige utviklingen.

Vi har korrigert for påskeferien ved å estimere tall hvor observasjonene i den aktuelle ferieuken er tatt ut (uken
1.4.-7.4.1996). Ideelt sett burde vi hatt observasjoner over flere år for å anslå effekter av slike endringer i ferieukenes plassering. Fordi AKUs referanseuker før januar 1996 konsekvent ble lagt utenom typiske ferieuker, er dette ikke mulig. Med vår metode hvor bare to år er med i beregningene, blir utvalgsusikkerheten relativt stor. Det er ikke mulig å skille effekter av utvalgsusikkerheten fra det reelle bruddet. For variable hvor effekten av ulik plassering av referanseukene er beskjeden, vil effekten av utvalgsusikkerheten fort kunne bli større enn denne.

Metoden gir at veksten i utførte ukeverk fra 2. kvartal 1996 til 2. kvartal 1997 reduseres fra 146 000 til 73 000. Sysselsettingsveksten reduseres fra 67 000 til 58 000. Nedgangen i ledigheten reduseres fra 8 000 til 5 000 og veksten i arbeidsstyrken reduseres fra 58 000 til 52 000.

Effekten av korrigeringen av utførte ukeverk er betydelig. Den synes imidlertid å være av rimelig størrelse sett i forhold til fraværet i påskeuken og den ene ukens betydning for kvartalstallene. For de andre størrelsene kan effekten av utvalgsusikkerheten være større enn effekten av korrigeringen av ferieukens plassering.

[Figur 1]

Figur 1: Arbeidsstyrken, sysselsatte og utførte ukeverk.
Sesongjusterte tall. 1 000


[Figur 2]

Figur 2: Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og
registrerte arbeidsledige + arbeidsmarkedstiltak.
Sesongjusterte tall. 1 000


Ny statistikk

Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kv. 1997.
Statistikken utgis kvartalsvis i Ukens statistikk. Detaljerte tall utgis i Grunntabeller fra Arbeidskraftundersøkelsene. Mer informasjon: Ole
Sandvik, tlf. 21 09 45 77, e-post: osa@ssb.no eller Inger Håland, tlf. 21 09 47 80, e-post: iha@ssb.no.

TabellerTabeller

* Tabell 2-1:

Ukens statistikk nr. 33, 1997