[Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 33, 1997

Verdiundersøkelsen, 1996:

Vi er blitt mer liberale


Nordmenn har fått et mer liberalt syn på homoseksualitet, prostitusjon og aktiv dødshjelp de siste femten årene. Når det gjelder motstand mot å ta imot bestikkelser, kjøpe noe en vet er stjålet og å kreve offentlige goder som en ikke har rett til, har det derimot ikke vært noen endring i liberal retning.
Dette viser resultatene fra verdiundersøkelsene 1982-1996. Undersøkelsene inneholder blant annet spørsmål om i hvilken grad ulike handlinger kan rettferdiggjøres. Svarene skal angis på en skala fra 1 til 10 der 1 betyr at handlingene aldri kan rettferdiggjøres og 10 betyr at handlingene alltid kan rettferdiggjøres.

Fra den første verdiundersøkelsen i 1982 til den tredje som ble utført i 1996, finner en tegn på oppmyking av tradisjonelle verdier i vurderingen av flere typer handlinger. Mens nordmenn i 1982 hadde en gjennomsnittlig plassering på 2,8 i synet på om det kan rettferdiggjøres å forkorte livet til en uhelbredelig syk, økte verdien til 4,2 i 1990 og til 5,3 i 1996. Menn er noe mer liberale til aktiv dødshjelp enn kvinner, yngre personer er mer liberale enn eldre, og personer som ikke regner seg som religiøse er mer liberale enn religiøse. Liberaliseringen fra 1982 har skjedd noenlunde parallelt i alle disse befolkningsgruppene.

Materialet viser også en gradvis mer tolerant vurdering av homoseksualitet og prostitusjon. Kvinner er mer tolerante i vurderingen av homoseksualitet enn menn, yngre personer mer enn eldre og ikke-religiøse personer mer enn religiøse. Det har vært en liberalisering av holdningene i alle disse gruppene, og avstanden mellom religiøse og ikke-religiøse personer er mindre i dag enn for femten år siden.

Kvinnene er blitt mer liberale
Endringen i vurderingen av prostitusjon har vært størst blant kvinner. Menn mener fortsatt i større grad enn kvinner at prostitusjon kan rettferdiggjøres, men kjønnsforskjellen er ikke så stor i dag som i 1982. Personer over 67 år har i mindre grad enn andre aldersgrupper endret syn på prostitusjon, og de mener fortsatt i stor grad at prostitusjon aldri kan rettferdiggjøres.

Materialet indikerer en liberalisering i befolkningen på moralske spørsmål som omhandler familie og seksualitet. Dette kan være uttrykk for langsiktige endringsprosesser i nordmenns moral- og verdisyn. Endringene kan også i noen tilfeller skyldes økt fokusering på et tema, noe som kanskje har vært tilfellet når det gjelder aktiv dødshjelp.

Samtidig med liberaliseringen på enkelte områder, har det skjedd liten bevegelse i nordmenns moralsyn når det gjelder økonomi. Motstanden er fortsatt sterk mot å ta imot bestikkelser, heleri og å kreve offentlige goder som en ikke har rett til. Det har skjedd en svak liberalisering i synet på å la være å betale billett på kollektive transportmidler, men fortsatt er dette noe nordmenn flest mener aldri kan rettferdiggjøres. Nordmenn har dessuten blitt mer restriktive i å rettferdiggjøre skattesnyteri.

Om statistikken
Verdiundersøkelsen 1996 er utført på oppdrag for Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, ved Ola Listhaug. Undersøkelsen omhandler blant annet holdninger til arbeid, fritid, familie, religion og politikk. Verdiundersøkelsen 1996 er en delvis gjentakelse av tilsvarende undersøkelser fra 1982 og 1990, og undersøkelsen inngår som en del av det internasjonale forskningsprosjektet World Values Survey.

Ny statistikk

Verdiundersøkelsen, 1996.
De første resultatene av undersøkelsen er gitt i ISS Rapport nr. 49: Values in Norway 1996. Study Description and Codebook (Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU). Dokumentasjon av datainnsamlingen finnes i Statistisk sentralbyrås serie Notater 97/19. Mer informasjon: Ola Listhaug, tlf. 22 43 60 40, e-post: Ola.Listhaug@sv.ntnu.no.Listhaug eller Hanne Marit
Teigum, tlf. 21 09 46 62, e-post: hte@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 33, 1997