[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 28-29, 1997

Produsentprisindeksen, per 15. juni 1997:

Råoljeprisen ned igjen


Produsentprisindeksen totalt økte med 0,1 prosent fra mai til juni. Fra juni i fjor til juni i år (tolvmånedersveksten) steg indeksen med 2,0 prosent, etter en oppgang på 1,6 prosent i mai. Industriens produsentpriser steg med 0,3 prosent fra mai til juni.
Indeksen for oljeutvinning og bergverksdrift falt med 1,9 prosent fra mai til juni, etter en oppgang på 3,8 prosent fra april til mai. Tolvmånedersveksten var på 11,8 prosent i juni, etter 11 prosent i mai. Gjennomsnittlig pris for råolje (Brent Blend) var i juni i underkant av 18 dollar per fat, et fall på 6,5 prosent fra forrige måned.
Juniprisen omregnet til norske kroner tilsvarer om lag 129 kroner basert på gjennomsnittlig valutakurs for måneden.

Industrien opp
Industriens produsentpriser steg totalt med 0,3 prosent fra mai til juni. Her var det i første rekke høyere priser på næringsmidler og raffinerte oljeprodukter som trakk indeksen opp, mens andre næringer bare hadde små eller ingen endringer.

Prisene i hjemmemarkedet økte med 0,3 prosent etter 0,1 prosent i mai. Tolvmånedersveksten gikk i juni opp i 2,3 prosent etter 2 og 1,8 prosent i henholdsvis mai og april. Det har i de siste tolv månedene vært en forholdsvis stabil vekst i hjemmemarkedet med rundt 2 prosent. Variasjonene omkring dette nivået er i stor grad påvirket av utviklingen i de internasjonale varemarkedene.

Også eksportprisene økte med 0,3 prosent fra mai til juni, etter en oppgang på 0,7 prosent fra april til mai. Tolvmånedersveksten ved eksport har lenge vært negativ, sterkt preget av utviklingen i de internasjonale oljemarkedene. I de to siste månedene har imidlertid prisene på raffinerte produkter styrket seg, noe som har brakt tolvmånedersveksten nærmere nullpunktet. I juni var tolvmånedersveksten på eksport -0,7 prosent, etter -1,9 og -2,5 prosent i henholdsvis mai og april.

Om statistikken
Produsentprisindeksen måler prisutviklingen for produksjonen i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Det innhentes priser ved salg til norsk marked og/eller eksport.

Alle prisene skal være uten vareavgifter og merverdiavgift, og de skal oppgis per 15. i hver måned. Vektgrunnlaget er nasjonalregnskapstall for 1979. Undersøkelsen omfatter om lag 1 300 representantvarer fordelt på om lag 500 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på om lag 2 000 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt vel 90 hver måned. Statistikken er under omlegging.

Ny statistikk

Produsentprisindeksen, per 15. juni 1997.
Statistikken utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42, e-post: tva@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 28-29, 1997