[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 28-29, 1997

Produksjonsindeks for industrien, mai 1997:

Industriproduksjonen svakt ned


Industriproduksjonen i mai falt med 0,6 prosent justert for normale sesongvariasjoner, etter en vekst på rundt 1,5 prosent de to foregående månedene. Samlet for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning ble produksjonen redusert med 2,3 prosent.
Nedgangen i industriproduksjonen fra april til mai kom særlig i deler av verkstedindustrien, for eksempel maskinindustrien og elektroteknisk industri og optisk industri som begge hadde nedgang på om lag 3,5 prosent. Industriproduksjonen lå imidlertid over 9 prosent høyere enn i mai i fjor, og en viktig årsak var streiken i TBL (TeknologiBedriftenes Landsforening)-området forrige år. I tillegg falt
17. mai på en lørdag i år.

Produksjonen innen treforedlingsindustri og trelast- og trevareindustri økte med henholdsvis 5,4 og 3,6 prosent fra april til mai. Sektorene har vært i vekst siden siste halvår av 1996.

For olje- og gassutvinningssektoren ble produksjonen redusert med drøyt 1 prosent i mai, etter en vekst på hele 8,4 prosent i april.

Revisjoner av enkelte sektorer
For sektorer hvor det benyttes utførte timeverk som indikator for produksjonsutviklingen er de ukekorrigerte seriene beregnet på nytt for perioden januar til april i år. Årsaken ligger i problemer med overgang til et nytt beregningsopplegg og innfasingen av et endret utvalg. Produksjonsindeksen samlet ble revidert opp med om lag 1 prosentpoeng i januar og ned 1 prosentpoeng i februar og mars. Endringen i april var beskjeden.

Elektrisitetsproduksjonen
fortsatt i vekst

Produksjonen av elektrisitet har lenge vært lav, men vist vekst fra måned til måned. I mai økte produksjonen med 5,8 prosent, men lå likevel 1,6 prosent lavere enn i samme måned i fjor. Produksjonen i april lå 9 prosent høyere enn samme måned i 1996.

Om statistikken
Oppgavene til Statistisk sentral-byrås produksjonsindeks innhentes fra om lag 1 650 bedrifter med innsendingsfrist den 15. i hver måned. Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris, og indikatorer for produksjonsvolumet er produksjonen av viktige varer, arbeidede timeverk eller råvareinnsats. Statistikken omfatter olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning.

Ny statistikk

Produksjonsindeks for industrien, mai 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Kjell Berger, tlf. 21 09 47 19, e-post: ksb@ssb.no eller Tom Andersen, tlf. 21 09 47 29, e-post: tla@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 28-29, 1997