[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 28-29, 1997

Skatteregnskapsstatistikk, januar-juni 1997:

Fortsatt stor skattevekst


Skatteinngangen fra januar til juni i år har vært på nærmere 138 milliarder kroner på landsbasis. Dette tilsvarer en vekst på 16 prosent i forhold til samme periode i fjor. Ordinære skatter på inntekt og formue til kommuner og fylkeskommuner har steget med henholdsvis 6,3 og 5,1 prosent.
Skatteveksten fordelt på fylker, eksklusiv kontinentalsokkelen, har hittil i år økt med 10 milliarder kroner i forhold til 1996. Det er en økning på 9,1 prosent. Veksten har vært gjennomgående høy i hele landet. Oslo har hatt spesielt sterk vekst med 15,6 prosent, etterfulgt av Sør-Trøndelag og Vest-Agder med henholdsvis 9,4 og 8,8 prosent økning. Den store veksten i skatteinngangen i Oslo skyldes i stor grad økning i selskapsskatten og arbeidsgiveravgiften. Det er Sogn og Fjordane og Finnmark som har hatt den svakeste veksten på henholdsvis 4,2 og 4,1 prosent.

Forskudds- og etterskuddsskatteordningene
Forskuddsskatteordningen, som står for litt under 80 prosent av de totale skatteinntektene, utgjør hittil i år 107 milliarder kroner. Dette er en kronevekst på i overkant av 9 milliarder i forhold til samme periode i 1996. Det er fellesskatten til staten og arbeidsgiveravgiften som utgjør den største kroneveksten. De har en prosentvis økning på henholdsvis 17,4 og 7,3 prosent.

Veksten i arbeidsgiveravgiften kan tilskrives økt sysselsetting og økte lønninger. Men i tillegg kan det også forklares med at Posten og Norges Statsbaner fra årsskiftet ble omdannet til særlovselskaper med begrenset ansvar. Dette medfører at selskapene kommer inn under fellesinnkrevingen for arbeidsgiveravgiften. Tidligere inngikk selskapene i beregningen av den sentralt beregnede arbeidsgiveravgiften i staten.

Etterskuddsskatteordningen eksklusiv oljeskatten står for 8 prosent av de totale skatteinntektene. Etterskuddsskatten har hatt en økning på 7 prosent i forhold til 1996.

Om statistikken
Innbetalt skatt blir, etter fradrag for en marginavsetning, fordelt på ulike skattekreditorer ved bruk av beregnede fordelingstall. Trygde- og pensjonspremier til folketrygden er også en del av fellesinnkrevingen, unntatt såkalt sentralt beregnet arbeidsgiveravgift for statsansatte. Det er særskilte ordninger for innkreving av oljeskatter. Statistikken omfatter ikke merverdiavgift og særskatter og -avgifter.

Korreksjoner som følge av endrede nøkler for fordeling mellom skattekreditorene, er bare delvis innarbeidet i den løpende månedsstatistikken. Særlig gjelder dette korreksjoner som foretas på skattefogdnivå.

[Figur 2]

Figur 2: Skatteinngang januar-juni 1996 og 1997, etter skatteordning. Millioner kroner


Ny statistikk

Skatteregnskapsstatistikk, januar-juni 1997.
Statistikken utgis i Ukens statistikk. Hovedstørrelser er tilgjengelige i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Oppgaver over skatteinngangen i de enkelte kommuner publiseres i Norges offisielle sta tistikk (NOS) Regionalstatistikk. Mer informasjon: Tove Brynildsen, tlf. 21 09 47 72, e- post: tbr@ssb.no, Hjørdis Eeg-Henriksen, tlf. 21 09 45 27, e-post: heh@ssb.no eller Rune Bye, tlf. 21 09 45 14, e-post: rby@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 28-29, 1997