[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 27, 1997

Steriliseringer, 1996:

Flere menn steriliserer seg


I 1996 ble det utført vel 7 900 steriliseringer i Norge, vel 4800 på kvinner og knapt 3100 på menn. Siden Statistisk sentralbyrås steriliseringsstatistikk startet i 1984, er dette det nest laveste steriliseringstallet som har vært registrert for kvinner og det høyeste for menn.
Med få unntak har det vært en generell nedgang i antall steriliseringer for kvinner gjennom hele perioden det finnes statistikk for. Dette tallet økte imidlertid med 300 fra 1995 til 1996. Etter en sterk nedgang i 1987 har steriliseringstallet for menn vist en økning de siste ni år. I forhold til 1995, som til da var det hittil høyeste regist-rerte tallet, økte antall steriliseringer med 400 i 1996.

Både for kvinner og menn er det vanligst å sterilisere seg i alderen 35-39 år. Steriliseringsraten er også relativt høy i alderen 40-44 år. Opp til 45-års- alderen var det flere kvinner enn menn som steriliserte seg i 1996. Fra 45-årsalderen var det flest menn som steriliserte seg.

Det er fortsatt flere kvinner enn menn som steriliserer seg. Forskjellen er imidlertid blitt klart mindre de siste ti årene. De fleste år før 1990 var det minst tre ganger så mange kvinner som menn som steriliserte seg årlig. I 1996 var dette forholdstallet redusert til vel 1,5.

Det finnes ikke statistikk over steriliseringer etter bosted. Gruppert etter behandlingsfylke, ble det utført flest steriliseringer på menn i Rogaland og på kvinner i Oslo, Møre og Romsdal og Akershus. Steriliseringsstatistikken gir ikke et korrekt bilde over etterspørselen etter steriliseringer, da det flere steder kan være ventetid for å få utført inngrepet. Manglende kapasitet ved enkelte sykehus kan ha ført til at enkelte har blitt sterilisert utenfor bostedsfylket. En må derfor være forsiktig med å tolke fylkestallene som ulik holdning til sterilisering i ulike fylker.

De fleste steriliseringer utføres poliklinisk, særlig blant menn. Knapt 1 prosent av mennene og 37 prosent av kvinnene ble innlagt på sykehus. Vel 38 prosent av mennene, men ingen kvinner ble sterilisert ved godkjent legekontor.

I Danmark er det om lag like mange menn som kvinner som blir sterilisert. Det viser tall fra 1995. I Finland har det årlig vært mellom 10 og 20 steriliserte kvinner for hver sterilisert mann. Både for kvinner og menn er sterilisering en mindre brukt prevensjonsmetode i Sverige enn i Norge. Svenske kvinner bruker imidlertid mer p-piller enn sine norske medsøstre.

Steriliseringer utføres i henhold til lov om sterilisering av 3. juni 1977. Personer som har fylt 25 år kan selv begjære sterilisering. Personer under 25 år kan bli sterilisert under visse vilkår, for eksempel ved arvelige sykdommer, fare for kvinnens liv eller helse, ved svangerskap og fødsel mv. I 1996 ble ingen menn under 25 år sterilisert, men 23 kvinner.

Ny statistikk

Steriliseringer, 1996.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Helsestatistikk. Mer informasjon: Grete Dahlen, tlf. 21 09 45 47, e-post: gad@ssb.no eller Jens-Kristian Borgan, tlf. 21 09 45 37, e-post: jkb@ssb.no.

Tabeller


Ukens statistikk nr. 27, 1997