[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 27, 1997

Stabil klassestørrelse i grunnskolen


Elevtallet per klasse i grunnskolen har vært stabilt de siste tre årene. I likhet med de to foregående år var elevtallet per klasse 19,8 høsten 1996. Totalt var det i overkant av 487 000 elever i grunnskolen.
Det gjennomsnittlige elevtallet per klasse var 18,8 på barnetrinnet og 22,8 på ungdomstrinnet høsten 1996. Disse tallene har endret seg svært lite siden 1994. Ved inngangen til 1990-årene var elevtallet per klasse noe lavere. På begynnelsen av 1980-tallet var det derimot litt høyere enn i dag, henholdsvis 19,3 på barnetrinnet og 23,8 på ungdomstrinnet.

Flere elever
Elevtallet i grunnskolen økte med 2 prosent fra 1995 til 1996. Av de 487 000 elevene var nær 2 000 enten elever i norske grunnskoler i utlandet, i spesialklasser eller i egne klasser for språklige minoriteter. Økningen i elevtallet skjedde på barnetrinnet, mens tallet holdt seg uforandret på ungdomstrinnet. Høsten 1996 var det vel 330 000 elever på barnetrinnet og 155 000 på ungdomstrinnet.

Liten endring i grunnskoletallet
Skoleåret 1995/96 ble det etablert 21 nye grunnskoler her i landet og nedlagt 19. Nær 80 prosent av de nedlagte skolene hadde færre enn 50 elever. Medregnet de norske grunnskolene i utlandet var det totalt 3 308 grunnskoler høsten 1996. 2 145 av disse var barneskoler, 490 ungdomsskoler og 673 kombinerte barne- og ungdomsskoler.

I løpet av perioden fra 1982/83 til 1995/96 ble antallet grunnskoler i Norge redusert med drøyt 7 prosent.

Nær 700 i utlandet
Høsten 1996 var det registrert 659 elever ved norske grunnskoler i utlandet. Disse elevene var fordelt på 21 ulike skoler i 17 land. Den norske skolen på Grand Canaria var den klart største med 103 elever.

[Figur 3]

Figur 3: Klassestørrelse i grunnskolen. 1982-1996


Ny statistikk

Utdanningsstatistikk. Grunnskoler, 1. september 1996.
Statistikken utgis årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Utdanningsstatistikk Grunnskolar. Mer informasjon: Kurt Jonny Einarsen, tlf. 62 88 52 67, e-post: kuj@ssb.no eller Undis Dahl, tlf. 62 88 52 78, e-post: uda@ssb.no.

Tabeller


Ukens statistikk nr. 27, 1997