[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 26, 1997

Lastebilundersøkelsen, 1. kv. 1997. Internasjonale transporter:

Norske godsbiler frakter mer utenlands


De norskregistrerte godsbilene transporterte mer til og fra utlandet i 1. kvartal 1997 enn i tilsvarende kvartal i 1996. Den totale kjørelengden gikk imidlertid litt ned. Omfanget av tran-sitt- og tredjelandstrafikken samt kabotasje økte, men omfanget er likevel fortsatt beskjedent.
Det totale transportarbeidet ved internasjonale godstransporter utgjorde i alt 813 millioner tonnkilometer i 1. kvartal i år. Dette er en økning på 6,9 prosent fra samme kvartal året før. Tredjelands- og kabotasjetransporten utgjorde 19 millioner tonnkilometer, en andel på 2,4 prosent.

Det ble i alt transportert 1,1 millioner tonn gods utenlands med norske godsbiler 1. kvartal i år. Dette er 9,5 prosent mer enn samme kvartal i fjor. Av dette ble 531 000 tonn transportert fra Norge, og 483 000 tonn til Norge. Dette er en økning på 11,2 prosent på eksporten og 4,2 prosent på importen. Tredjelands- og kabotasjetransportene utgjorde 38 000 tonn. Dette tilsvarte en andel av den totale transportmengden på 3,6 prosent.

Sverige og Tyskland største utenlandsmarked
De største mottaker-/avsenderlandene for gods til og fra Norge var Sverige og Tyskland. Til sammen utgjorde de norske transportene til og fra disse to landene vel tre firedeler av den totale transportmengden og 53,3 prosent av transportarbeidet i 1. kvartal i år. De tilsvarende andelene i 1. kvartal i 1996 var henholdsvis 74 og 48,7 prosent.

EU-landene mottok eller avsendte 95,8 prosent av alt godset som ble fraktet utenlands med norskregistrerte biler i 1. kvartal i 1997, tilsvarende 971 000 tonn. Andelen er redusert fra samme kvartal i 1996, da den var 98,8 prosent.

Hele 59,2 prosent av transportmengden og 57,8 prosent av transportarbeidet til og fra Norge i 1. kvartal i år bestod av stykkgods og bearbeidede varer med videre. Tilsvarende andeler i 1. kvartal i fjor var henholdsvis 57,7 og 59,1 prosent. Varegruppen næringsmidler og fôr, som blant annet omfatter fiskevarer, står for en betydelig andel av transportene ut av landet, med en eksportandel på 16,5 prosent i 1. kvartal i år, tilsvarende om lag 88 000 tonn. Økningen fra 1. kvartal i 1996 var på 8,7 prosent.

Den totale kjørelengden med og uten last var på vel 41 millioner kilometer. Dette omfatter også kjøring i Norge på turer til og fra utlandet. Dette er en nedgang på 9,8 prosent sammenlignet med 1. kvartal i 1996.

Om statistikken
Undersøkelsen bygger på kjørerapporter fra et utvalg av norskregistrerte godsbiler i leiebiltransport med nyttelast 3,5 tonn og over, som driver internasjonal transport. Utvalget trekkes hvert kvartal fra Vegdirektoratets register over bedrifter som har fellesskapstillatelse for kjøring på utlandet. På grunnlag av utvalget beregnes totaltall for norske godsbilers kjøring i internasjonal godstransport. De beregnede tallene vil være beheftet med en viss statistisk usikkerhet, og resultatene må derfor tolkes med varsomhet.

Statistikken omfatter ikke biler i egentransport, og heller ikke lastebiler, varebiler og kombinerte biler med nyttelast under 3,5 tonn. Dette antas imidlertid å ha relativt liten betydning for vurderingen av det totale transportomfanget. Slik undersøkelsen er lagt opp er det dessuten vanskelig å fange opp kjøringen til norskregistrerte biler som er stasjonert i utlandet for et lengre tidsrom. Dette kan særlig ha betydning for vurderingen av omfanget av kabotasjetransporten. Kjøring som skjer direkte fra Norge til et land utenom EU, såkalte CEMT-tillatelser, fanges heller ikke opp. I praksis vil dette si transporter til og fra Russland over Storskog tollsted.

Internasjonal transport: Omfatter kjøring til og fra Norge, det vil si hvor av- eller pålessing skjer i Norge, transittrafikk samt tredjelands- og kabotasjekjøring. Kabotasje: Transport innen et annet land. Tredjelandskjøring: Transport mellom to utland. Transportmengde: Bruttovekten av det gods som blir transportert, medregnet emballasje. Transportarbeid (tonnkilometer): Transportmengden for én tur multiplisert med kjørt distanse. Nyttelast: Den maksimalt tillatte godsmengden bilen er registrert for.

[Figur 7]

Figur 7: Transportarbeid med norske godsbiler i utenlandstransport. 1996-1997. Kvartal. Millioner tonnkilometer


Ny statistikk

Lastebilundersøkelsen, 1. kv. 1997. Internasjonale transporter.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Hovedtall vil i tillegg bli publisert i Norges offisielle statistikk (NOS) Samferdselsstatistikk. Mer informasjon: Asbjørn Wethal, tlf. 62 88 54 15, e-post:aww@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 26, 1997