[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 26, 1997

Eiendomsomsetning, 1. kv. 1997:

25 prosent verdiøkning i omsetningen av fast eiendom


Antall omsatte eiendommer var 2 prosent høyere i 1. kvartal 1997 enn i 1. kvartal 1996. Verdien av de omsatte eiendommene økte med 25 prosent.
I 1. kvartal 1997 ble det omsatt i alt 29100 eiendommer, mot 28 600 i samme kvartal i 1996. Dette er en økning på 2 prosent. Omsetningen av fast eiendom er dermed oppe på samme nivå som i 1. kvartal 1995 da 29200 eiendommer ble omsatt. Dette tilsvarer nivået på eindomsomsetningen på midten av 1980-tallet.

Den samlede verdien av de omsatte eiendommene i 1. kvartal 1997 utgjorde 16,5 milliarder kroner, en økning på 25 prosent fra 1. kvartal foregående år. Fra 1994 til 1995 og fra 1995 til 1996 var verdiveksten henholdsvis 19 og 4 prosent.

Økt tomtesalg
For all spesifisert bruk av fast eiendom viser de registrerte tallene økt omsetning for eiendom uten bygning fra 1. kvartal 1996 til 1. kvartal 1997. For eiendom med bygning var det økning bare for boligeiendom og forretnings-/kontoreiendom.

Gjennomsnittlig kjøpesum per boligeiendom med bygning økte fra 737 000 kroner i 1. kvartal 1996 til 848 000 kroner i 1. kvartal 1997, en økning på 15,1 prosent. I siste kvartal 1996 var gjennomsnittlig kjøpesum per boligeiendom med bygning 825000 kroner. Da sammensetningen av omsatt boligmasse varierer over tid, behøver ikke gjennomsnittsprisen gi et riktig bilde av prisutviklingen for de enkelte boligtyper.

Om statistikken
Statistikken omfatter all tinglyst omsetning av fast eiendom. Omsetningen av boliger tilknyttet borettslag er ikke medregnet. Statistikken er basert på opplysninger gitt av tinglysningskontorene via Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB-registeret).

Ny statistikk

Eiendomsomsetning, 1. kv. 1997.
Statistikken utgis kvartalsvis i Ukens statistikk, Bygginfo og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Jordbruksstatistikk. Mer informasjon: Jardbjørg Andreassen, tlf. 62 88 52 36, e-post: jar@ssb.no eller Astri Kløvstad,tlf. 62 88 51 88, e-post: kod@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 26, 1997