[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 24, 1997

Harmonisert konsumprisindeks, januar-april 1997:

Konsumprisveksten i Sør-Europa på vei ned


I løpet av det siste året er det Sør-Europa som har hatt størst reduksjon i prisveksten målt ved den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI). Land som Italia, Spania og Portugal hadde tidligere høy inflasjon, men den er nå redusert til et nivå på linje med de andre EU-landene. Det ser ut til at landene i Sør-Europa lykkes i sitt arbeid for et fremtidig medlemskap i den økonomiske og monetære union.
Med lavere prisvekst i Sør-Europa ser det ut som de fleste EU-landene oppfyller Maastricht-traktatens krav angående inflasjon. Kravet innebærer at prisveksten ikke må overstige den gjennomsnittlige prisvekstraten i de tre medlemslandene som har den laveste prisveksten med mer enn 1,5 prosentpoeng. Prisveksten måles med den harmoniserte konsumprisindeksen.

Hellas er det eneste EU-landet som ikke tilfredsstiller kravet med god margin per april 1997. Tyskland, som foreløpig har problemer med å oppfylle kravet til offentlig budsjettunderskudd, har ingen problemer med å oppfylle dette kravet. Gjennom hele det siste året har de holdt seg godt innenfor kravet til prisvekst stilt i Maastricht-traktaten.

Prisveksten i Norden
Som eneste land i Norden hadde Norge nedgang i tolvmånedersveksten fra mars til april. Men veksten målt som endring siste tolv måneder er likevel relativ høy i forhold til andre land. Dette skyldes primært økte avgifter på alkohol og tobakk fra årsskiftet og høyere elektrisitetspriser gjennom 1996.

Sverige og Finland har hele det siste året vært et av landene med lavest prisvekst. Også i disse landene er det økt pris på alkohol og tobakk og høyere energikostnader som bidrar mest til prisveksten. I tillegg gikk matvareprisene isolert sett ned i de to landene. Dette i motsetning til Danmark hvor økte matvarepriser bidrog til prisvekst.

Tyskland veier tyngst
Totalindeksen for EU og totalindeksen for EØS blir beregnet som et vektet gjennomsnitt av hvert enkelt land sin HKPI. Vektene beregnes ut fra landene sin andel av det totale private konsum og oppdateres hvert år. Tyskland har størst vekt med om lag 25 prosent. Frankrike, Italia og Storbritannia er også relativt store med en andel hver på om lag 16 prosent. Norden er relativt liten med en vekt på vel 5 prosent i EØS-indeksen.

Om statistikken
Den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI) er en indikator for bruk til internasjonal sammenligning av prisutviklingen. Harmoniserte konsumprisindekser blir laget i alle EU-land, på Island og i Norge. Fra januar 1997 omfatter den norske HKPI 86 prosent av det private konsum. Prismaterialet i Norge er faktiske utsalgspriser den 15. i hver måned. Grunnlaget for beregningene er et utvalg på om lag 750 spesifiserte forbruksvarer og tjenesteytelser. Oppgaver til beregning av indeksen innhentes fra et utvalg på vel 2 000 bedrifter, og de månedlige beregningene bygger på om lag 50 000 prisobservasjoner.

HKPI er en kjedet Laspeyre-indeks med desember som basismåned og har 1996 som publiseringsbasis (1996=100).

Områder som foreløpig er utelatt fra HKPI er enkelte forsikringstjenester, helse og utdanningstilbud berørt av offentlige overføringer og selveieres bokostnader.

Mer detaljerte opplysninger om den harmoniserte konsumprisindeksen står i Ukens statistikk nr. 10/97.

Ny statistikk

Harmonisert konsumprisindeks, januar-april 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Åse Nossum, tlf. 21 09 47 61,e-post: nos@ssb.no eller Lasse Sandberg, tlf. 21 09 47 16,e-post: san@ssb.no.

Tabelle

Ukens statistikk nr. 24, 1997