[Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 24, 1997

Utdanningsstatistikk. Lærlinger og fullførte fagprøver, 1996:

Lærlingene blir yngre


Høsten 1996 var 36 prosent av lærlingene under 20 år. Året før var andelen bare 21 prosent. Økningen var aller størst blant 18-åringene, de første som har inngått lærekontrakt under Reform 94.
Per 1. oktober 1996 var det i underkant av 28 000 lærlinger. Dette er en økning på 41 prosent fra 1995. Størst økning var det i Sør-Trøndelag, Hedmark og Troms. I forhold til folketallet hadde Telemark, Vest-Agder og Rogaland flest lærlinger, mens det var færrest i Finnmark og Oslo.

Vel 13 000 nye lærekontrakter ble godkjent i perioden fra 1. oktober 1995 til 30. september 1996, en økning på 22 prosent fra året før. Størst økning finner vi i Hordaland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag med henholdsvis 78, 63 og 59 prosent. Finnmark og Sogn og Fjordane hadde derimot henholdsvis 35 og 14 prosent færre nye godkjente lærekontrakter i 1996.

Yngre lærlinger
Andelen lærlinger under 20 år økte med 15 prosentpoeng fra 1995 til 1996. Økningen var størst i Sør-Trøndelag og Nordland med henholdsvis 23 og 20 prosentpoeng. Blant dem som fikk godkjent en ny lærekontrakt i perioden fra 1. oktober 1995 til 30. september 1996 var det en økning på 5 prosentpoeng i andelen som var under 20 år.

Flere kvinnelige lærlinger
Av vel 28 000 lærlinger per 1. oktober 1996 var 26 prosent kvinner, en økning fra 22 prosent i 1995. Finnmark, Oslo og Rogaland har størst andel kvinner med henholdsvis 40, 30 og 29 prosent. Blant faggruppene er det terapeutiske fag, sosialfag og idretts- og ungdomslederfag som har flest kvinnelige lærlinger med henholdsvis 96, 95 og 94 prosent. Faggruppene skogbruksfag, maritime maskinistfag og mekaniske fag har en kvinneandel på under 2 prosent.

Fullførte fagprøver
I perioden fra 1. oktober 1995 til 30. september 1996 var det i underkant av 16 000 personer som fullførte en fagprøve, 12 prosent flere enn i 1994/95. Av dem som fullførte en fagprøve i 1995/96 var 9 prosent under 20 år og 55 prosent 25 år eller eldre, mens tilsvarende andeler i samme periode året før var 8 og 53 prosent. Kvinneandelen økte med 5 prosentpoeng til 23 prosent.

Om statistikken
I forbindelse med Reform 94 har fylkeskommunene overtatt hovedansvaret for administrasjonen av fagopplæringsordningen. Lærlingstatistikken bygger nå på oppgaver fra fylkeskommunenes datasystem for administrering av lærlingordningen, LINDA-fagopplæring.

Statistikken gir opplysninger om lærlinger per 1. oktober 1996, nye godkjente lærekontrakter og fullførte fagprøver i perioden fra 1. oktober 1995 til 30. september 1996. For lærlinger per 1. oktober er alder beregnet per 31. desember 1996, mens for fullførte fagprøver er alder per 31. desember 1995.

[Figur 1]

Figur 1: Lærlinger etter kjønn og alder. 1. oktober 1996


Ny statistikk

Utdanningsstatistikk. Lærlinger og fullførte fagprøver, 1996.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Anne Bente Skara, tlf. 62 88 52 79, e-post: bes@ssb.no eller Torill Vangen, tlf. 62 88 52 80, e-post: van@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 24, 1997