[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1997

Investeringsstatistikk. Bergverksdrift, industri og kraftforsyning, 1. kv. 1997:

Dempet vekst i industriinvesteringene for 1997


Industrien oppjusterte 1.kvartal i år sitt investeringsanslag for 1997 til 13,6 milliarder kroner, en økning på 9 prosent sammenlignet med foregående kvartal. 1997-nivået ligger imidlertid 10 prosent lavere enn anslaget for 1996 gitt i 1. kvartal i fjor. Utviklingen må sees i sammenheng med at et større prosjekt innen kjemisk råvareindustri på Tjeldbergodden er inne i avslutningsfasen.
Totale investeringer for bergverksdrift, industri og kraftforsyning anslått per 1. kvartal 1997 var på 17,6 milliarder kroner. Dette er en oppjustering på vel 1,6 milliarder kroner sammenlignet med foregående kvartal. De totale investeringer ligger imidlertid om lag 2 milliarder kroner lavere enn anslaget gitt i 1. kvartal i fjor.

Prosjekter i avslutningsfasen
Majoriteten av nedjusteringene for investeringsåret 1997, sammenlignet med 1. kvartal 1996, er innen industrien, der investeringene for 1997 ligger vel 1,5 milliarder kroner lavere. Nedjusteringene er sterkest innen kjemisk råvareindustri. Dette har i første rekke sammenheng med at utbyggingsaktiviteten på Tjeldbergodden er inne i en avslutningsfase. Prosjektet ventes ferdig i 1997.

Også andre bransjer har nedjustert sine anslag. Det gjelder spesielt metallindustrien og trelast- og trevareindustrien. Usikre markedsforhold og svake priser har trolig bidratt til økt usikkerhet rundt en del av prosjektene innen metallindustrien. Det er imidlertid også bransjer som har oppjustert sine investeringsanslag. Sterkest oppjustering har transportmiddelindustrien.

Erfaringsvis blir investeringene oppjustert noe fra 4. til 1. kvartal. Industriinvesteringene ble denne gang oppjustert med 1,1 milliarder kroner. Det er spesielt mineralproduktindu-strien, men også trelast- og trevareindustrien og næringsmiddelindustrien som venter økt aktivitet i 1997.

1996 - lavere enn forventet
Industrien investerte for i alt 13,8 milliarder kroner i 1996. Dette er en økning på 2 prosent i forhold til 1995. Det er spesielt metallindustrien og treforedlingsindustrien som økte investeringsaktiviteten, mens kjemiske råvarer gikk noe ned. Industriens investeringsprogram var presset gjennom siste del av 1996, noe som førte til at aktiviteten i 4. kvartal ble lavere enn antatt. Endelige tall for 1996 ble derfor noe lavere enn anslaget gitt i 4.kvartal 1996. For industrien sett under ett ble de endelige investeringer for 1996 0,6 milliard kroner lavere, tilsvarende en nedjustering på 4prosent.

Lav investeringsaktivitet innen kraftforsyning
Kraftforsyning investerte i 1996 for 3,9 milliarder kroner. Det er de laveste årsinvesteringene som er registrert for bransjen i denne undersøkelsen. Endelige investeringer for 1996 ble 8prosent lavere enn 1995-nivået.

I 1. kvartal 1997 oppjusterte kraftforsyning sitt anslag for 1997 med 15 prosent - til 3,7 milliarder kroner. Dette er vel 9 prosent under anslaget for 1996 rapportert i 1. kvartal fjor. Også 1997-anslaget er lavt.

Om statistikken
Statistikken omfatter oppgaver fra 2100 bedrifter. Innsendingsfristen er den 5. i kvartalets midt-måned. Det innhentes verdioppgaver over utførte investeringer i foregående kvartal, antatte investeringer i inneværende kvartal, for resten av året og anslag for kommende år. Oppgavene omfatter bare nye investeringer, det vil si kjøp av brukte maskiner og utstyr med videre skal ikke med. Anskaffelser av boliger, tomter og vannfall omfattes heller ikke av denne undersøkelsen.

[Figur 6]

Figur 6: Utviklingen i anslagene for årlige investeringer i industrien. Milliarder kroner


Ny statistikk

Investeringsstatistikk. Bergverksdrift, industri og kraftforsyning, 1. kv. 1997.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Inger Hostvedt, tlf. 21 09 47 20, e-post: hos@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 11, 1997