Kommunestyre- og fylkestingsvalget, 2003
Laveste valgdeltakelse siden 1922

Valgdeltakelsen for kommunestyrevalget i 2003 var på rekordlave 59,0 prosent. Ved valget var det en økning av kvinnelige representanter både i kommunestyrer og fylkesting. Det ble avgitt færre forhåndstemmer og det var en markert økning i forkastede stemmer ved begge valg.

Valgdeltakelse i prosent

Valgdeltakelse

Den samlede valgdeltakelsen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2003 gikk ned med 2,4 prosent siden valget i 1999 og var på totalt 59,3 prosent. Det ble avgitt 2 069 673 stemmer ved kommunestyrevalget, og valgdeltakelsen ved kommunestyrevalget var 59,0 prosent. Dette er den laveste valgdeltakelsen siden 1922. For første gang siden 1922 er valgdeltakelsen ved kommunestyrevalget under 60 prosent. Høyest valgdeltakelse ved kommunestyrevalget hadde Oslo og Hordaland med 62 prosent, lavest valgdeltakelse hadde de tre nordligste fylkene med 55 prosent.

Valgdeltakelsen ved fylkestingsvalget er fortsatt dalende, den endelige valgdeltakelsen ble 55.6 prosent. Dette er den laveste deltakelsen noensinne ved et fylkestingsvalg. Det ble avgitt 1 689 209 (Oslo ikke medreknet) stemmer ved fylkestingsvalget. Sogn og Fjordane og Hordaland hadde den høyeste valgdeltakelsen med henholdsvis 59 og 58 prosent. Lavest valgoppslutning hadde Nordland med 49 prosent, Østfold med 50 og de to nordligste fylkene med 51 prosent.

Andel kvinnelige representanter.  Prosent

Flere kvinnelige representanter

Ved valget i fjor høst økte kvinneandelen både i kommunestyrene og fylkestingene. Nær 36 prosent av kommunestyrene består av kvinnelige representanter, dette er ny rekord. Økningen er på 1,7 prosent siden valget i 1999, og mer enn 7 prosent høyere i forhold til valget i 1991. Ser en nærmere på hvordan kommunestyrevalget og kjønn er fordelt på de ulike fylkene, kommer Oslo igjen best ut med 44 prosent kvinnelige representanter. Vestfold har 41 prosent og Akershus har 40 prosent kvinner i kommunestyrene. Den laveste andelen kvinnelige kommunestyrerepresentanter har Agderfylkene og Rogaland, med henholdsvis 32 og 31 prosent.

Ved fylkestingsvalget var det en enda mer markert økning av kvinnelige representanter. Oppland fylkesting har 51 prosent kvinnelige representanter og Akershus 49. Det er første gang at et fylkesting har overvekt av kvinner. Den laveste andelen kvinner er det i fylkestinget i Vestfold med 33 prosent.

Færre forhåndsstemmer

Bare 12 prosent av stemmene ble avgitt på forhånd ved lokalvalget i 2003, dette er en reduksjon på 3,6 prosent fra valget i 1999. Men den reelle nedgangen er betydelig, dette vil si at nær hver fjerde forhåndstemmegivning er borte. Størst tilbakegang var det i Sogn og Fjordane med 5,6 prosent. Ved valget i høst hadde Østfold bare 8,8 prosent forhåndstemmer, Rogaland hadde også under 10 prosent. Flest forhåndstemmer var det i Oslo med 15,3 prosent.

Flere forkastede stemmer

Ved kommunestyrevalget var det 16 900 stemmer som ble forkastet, dette er 5 200 flere enn ved valget for fire år siden. Dette er også det høyeste tallet i etterkrigstiden. Den store økningen i forkastede stemmer har sammenheng med at det ble registrert 11 800 blanke stemmer på valgtinget ved kommunestyrevalget.

Ved fylkestingsvalget ble det forkastet 20 100 stemmer, dette er 8 900 flere enn i 1999, og en må tilbake til valget i 1975 for å finne et høyere tall. Som for kommunestyrevalget så er det også her blanke stemmer på valgtinget som utgjør den store økningen fra valget i 1999.

SV og Frp fikk flest nye representanter

Det ble valgt inn 11 138 representanter i kommunestyrene ved kommunestyrevalget i 2003, 1 115 færre enn ved valget for fire år siden. Valgvinnerne SV og Frp hadde henholdsvis en økning på 369 og 470 representanter. SV endte opp på 1 054 og Frp fikk innvalgt 1 459 representanter. På den andre siden mistet Arbeiderpartiet 566 representanter og har totalt 3 238, Høyre mistet 533 og står igjen med 1 553 kommunestyrerepresentanter.

Ved fylkestingsvalget ble det valgt inn 728 representanter (Oslo ikke medreknet). Dette er 211 færre enn ved valget i 1999. SV fikk 11 flere og har 90. Frp fikk 7 flere og har 127 totalt, og er med det det nest største partiet ved fylkestingsvalget.

Ap og Høyre mistet 70 og 72, og står igjen med henholdsvis 208 og 113 fylkestingsrepresentanter.

For mer informasjon, ta kontakt med: arvid.olav.lyso@ssb.no, tlf. 62 88 51 53, eller tove.bergseteren@ssb.no, tlf. 62 88 52 82.

Tabeller